Projektové podpory

Riešenie migračných výziev v obci Timoradza

Identifikácia projektu

Kód projektu: NFP302090DFF3

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Timoradza

Akronym: FAST CARE Timoradza

Programové obdobie: 2014-2020

Výzva: IROP-PO9-SC91-2023-108

– Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Poradové číslo posudzovaného obdobia: 1

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Typ partnerstva: Žiadne partnerstvo

Schválený nenávratný finančný príspevok: 39 000 €

Termín realizácie projektu:                           03/2022 – 04/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Timoradza

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

Názov projektu:                           

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Timoradza

Program:                                         Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom:       Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projekty:                                

Realizáciou projektu došlo k zmodernizovaniu a rekonštrukcii kultúrneho domu v obci Timoradza – sociálneho zariadenia a kuchyne za účelom zlepšenia kvality a dostupnosti miestnych základných služieb. Projekt rieši dispozičnú úpravu sociálnych miestností v kultúrnom dome, nakoľko rozmerovo nevyhovovali požiadavkám hygienickej normy. Došlo k zmene priestorového využitia kuchyne s novou elektroinštaláciou, zdravotechnikou a kúrením podľa rozsahu výkazu výmer.

Cieľ projektu:                                

Hlavným cieľom rekonštrukcie kultúrneho domu – sociálne zariadenie a kuchyňa v obci Timoradza je využitie nehnuteľnosti podnikateľskými subjektmi a zabezpečením základných služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce Timoradza. Dôležitým aspektom je obnova a rozvoj obce, ktorým je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity a zlepšenie kvality života v oblasti.

Prijímateľ:                                        Obec Timoradza

Výška NFP:                                                 15 200,00 €

Obnova interiéru NKP RK kostola sv. Ondreja v Timoradzi – pamiatkový architektonicko – historický výskum interiéru, overovací reštaurátorsky výskum omietok.

 Oznámenie

Farnosť Slatina nad Bebravou oznamuje, že požiadala o dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022 na projekt „Obnova interiéru NKP RK kostola sv. Ondreja v Timoradzi – pamiatkový architektonicko – historický výskum interiéru, overovací reštaurátorsky výskum omietok.“

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 7000 eur, ktoré budú použité na architektonický a reštaurátorský výskum interiéru kostola.

Slatina nad Bebravou, 10.11. 2022

Detské + fitness ihrisko Timoradza

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí.

„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“

 

Opatrenie č.:              7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č:          7.4. Podpora investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátene voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Názov projektu:         Detské + fitness ihrisko Timoradza

Cieľ projektu:            Hlavným cieľom výstavby detského ihriska je podpora športu. V obci sa nenachádza žiadne ihrisko pre realizovanie športových aktivít. Výstavbou ihriska sa poskytne priestor pre trávenie voľného času alebo zlepšenie medziľudských vzťahov v obci. Kvantitatívne ciele projektu: lepší status obce, bezpečné miesto pre trávenie voľného času a utužovanie medziľudských vzťahov. Výstavbou ihriska sa deti naučia ako nadviazať kontakty nie len vo virtuálnom svete, ale aj v skutočnosti. Prínosom pre obec je pripraviť prostredie, v ktorom by sa deti mohli tvorivo realizovať pri hrách v kolektíve rovesníkov. Dôležitým aspektom je obnova a rozvoj obce, ktorým je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity a zlepšenie kvality života v oblasti.

 

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Timoradza

Výška oprávnených výdavkov a súčasne výška NFP: 14 759,04 € (100%)

Výška spolufinancovania prijímateľom: 0 €

Doba realizácie: júl – september 2019

 

detské + fitness ihrisko Timoradza

stránka Komisie týkajúca sa EPFRV

Pôdohospodárska platobná agentúra – detail záznamu.