Samospráva

Právomoci a kompetencie obce

SPÔSOB ZRIADENIA OBCE
Obec Timoradza bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71) – zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
– platným právnym poriadkom Slovenskej republiky – všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Timoradza sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo obce Timoradza je zastupiteľský zbor obce zložený z piatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Samospráva v obci Timoradza

Starosta obce
Tomáš Škultéty

Administratívna pracovníčka, účtovníčka
Ing. Eva Goljerová

Hlavný kontrolór obce

Ing. Ľubica Červienková, od 1.8.2019

Poslanci obecného zastupiteľstva
František Bátora
Dana Bučková
Jozef Hruška
Zdenka Hrušková
Ing. Peter Vedej

Informácie o spôsobe získavania informácií

Miesto, kde informácie možno získať :
Obecný úrad Timoradza č. 1 – čas: v úradných hodinách
Obecného úradu v Timoradzi – spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou (ocutimo@gmail.com)

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt)

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať :
1/ poštou na adresu obce : Obec Timoradza č. 1, 956 52 Podlužany
2/ osobne v priestoroch Obecného úradu v Timoradzi v úradných hodinách.
Obec Timoradza postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí :
1/ poštou na adresu obce: Obec Timoradza č. 1, 956 52 Podlužany
2/ v priestoroch Obecného úradu v Timoradzi