Materská škola

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Timoradza za rok 2022-2023

Na základe ustanovenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2013 Z. z., týmto zverejňujeme Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Timoradza za rok 2022-2023.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka MŠ v Timoradzi

Obec Timoradza

podľa ustanovenia § 3 a §  4  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov   

v y h la s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Timoradzi s predpokladaným nástupom – 01. septembra 2023.

  • viac informácii v priloženom dokumente