Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

 Prevádzkovateľ: Obec Timoradza, č.1, 956 52 Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou, IČO: 00311154

Vážený občan, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Na Obecnom úrade pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: E-mail: ocutimo@gmail.com

Vaše osobné údaje sú spracúvané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ďalej vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje sú spracúvané len na základe zákonných podmienok (právneho základu – oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb – sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania).

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch spracúvania. 

Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.

Poskytnutie osobných údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby) má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Tento dokument bude aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia bola vydaná dňa 24.3.2020.

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, LEHOTY UCHOVÁVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD

Vaše osobné údaje spracúvame na účely, ktoré sú bližšie definované v prílohe tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov určenom pre zamestnancov prevádzkovateľa. V prílohe sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky informácie v súlade s Nariadením a Zákonom.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Ing. Eva Goljerová

Mail:  ocutimo@gmail.com

Korešpondenčná adresa: Obec Timoradza, č.1, 956 52 Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v priestoroch prevádzkovateľa.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely ich evidencie pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície prevádzkovateľa, príp. eviduje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu. V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne uzatvoriť s niektorým z uchádzačov o zamestnanie pracovnú zmluvu, príp. niektorú z dohôd mimo pracovného pomeru, štátnozamestnaneckú zmluvu,  t. j uchádzač je úspešný, budú osobné údaje tohto uchádzača ďalej spracúvané prevádzkovateľom na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu-

Právny základ: v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenia GDPR“). Zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: po dobu 1 roka odo dňa doručenia životopisu a následne budú zlikvidované.

Účely spracovania:

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vážený občan, v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Na Obecnom úrade pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer), ktorá je Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: E-mail: ocutimo@gmail.com

Vaše osobné údaje sú spracúvané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ďalej vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje sú spracúvané len na základe zákonných podmienok (právneho základu – oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb – sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní (podrobnosti o poskytnutí osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania).

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia najmä k zabezpečeniu ich dostupnosti v prípade potencionálneho bezpečnostného incidentu (narušenie integrity, dôvernosti alebo dostupnosti osobných údajov). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch spracúvania. 

Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinnosti prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie

osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.

Poskytnutie osobných údajov na základe čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby) má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto dokumente, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Tento dokument bude aktualizovaný (napr. na základe zosúladenia so zmenou právnej úpravy) aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia bola vydaná dňa 1.10.2023

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD – podrobnejšie informácie o účeloch spracovania získate od našej Zodpovednej osoby na Obecnom úrade

Účely spracúvania osobných údajovPrávny základ
Agenda krízovej situácie (civilná obrana)  – osobné údaje sa spracúvajú na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov podľa zákona 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii alebo evidencie zamestnancov pre územnú vojenskú správu na účely oslobodenia od mimoriadnej služby určené na zaistenie obrany SR podľa zákona 570/2005 Z.z. o branej povinnostiPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Agenda sociálnych služieb  – spracovanie agendy sociálnych služieb (sociálne posudky, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu), zmluvy o poskytovaní soc. služieb, poradenstvo, sociálnoprávna ochrana detí, mládeže a rodínPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Agenda súkromne hospodáriacich roľníkov – vedenie a registrácia súkromne hospodáriacich roľníkov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Agenda uchádzačov o zamestnanie  – osobné údaje slúžia pre potreby výberu nových zamestnancovčl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)
Agenda zmlúv – plnenie Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnené zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviachPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Centrálna ohlasovňa – evidencia občanovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Cintorín   – evidencia hrobových miest a poplatkov za hrobové miestaPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Dane a poplatky  – plnenie povinností zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Dočasne pridelení zamestnanci – úrady – evidencia dochádzky občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi, evidencia BOZP a úrazovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Dohody o zabezpečení povinnej práce (výkon trestu) – evidencia a kontrola dochádzky odsúdených k trestu povinnej prácePlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia majiteľov psov – plnenie povinností zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia obyvateľstva  – evidencia obyvateľstva a spracovanie správ o povesti občanovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia poslancov  – vedenie mzdovej evidencie poslancovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Správa registratúry a evidencia odoslanej a došlej pošty – správa registratúry a evidencia odoslanej a došlej poštyPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia stravníkov – evidencia stravníkov a ich platiebPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia výrubu stromov – evidencia výrubu stromovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Evidencia žiadosti o byt – evidencia uchádzačov o byt, evidencia nájomných zmlúv, vybavovanie žiadostí a prideľovanie bytovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
IS fotografie – oboznamovanie s personálnym obsadením a propagácia organizáciečl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)
Knižnica  – vedenie evidencie o čitateľochPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Komisie miestneho zastupiteľstva – prejednávanie niektorých žiadostí a sťažností občanov, vydávanie odporúčajúcich stanovísk pre MZPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Nájomné zmluvy – bytové priestory – evidencia nájomných zmlúv bytových priestorovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Nájomné zmluvy – nebytové priestory – evidencia nájomných zmlúv nebytových priestorovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti  – prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Oznamovanie verejno-kultúrnych podujatí – vedenie evidencie zhromažďovania občanovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Overovanie listín a podpisov – vedenie evidencie overených listín a podpisovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – sociálna poisťovňa – odvody do sociálnej poisťovnePlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – zdravotná poisťovňa – odvody do zdravotnej poisťovnePlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – daň – plnenie povinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – BOZP  – evidencia BOZP a PO zamestnancov, evidencia úrazov zamestnancovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Personalistika a mzdy – ostatné – plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Petície a sťažnosti  – vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. a riadenie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 29/2015 Z. z.
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Pokladňa  – evidencia hotovostných príjmov a výdavkovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Prezentácia obce / mesta – propagácia činností a aktivít obce/mesta na web stránkachčl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa)
Stavebné konanie – plnenie povinností – Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon), rozkopávkové povolenia, povolenia na vjazdPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Účtovníctvo  – spracovanie účtovných dokladovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Verejné obstarávanie – agenda verejného obstarávania – evidencia overovacích listín podpisov, evidencia splnomocnení, evidencia zamestnancov dodávateľovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Voľby  – evidencia a vyhotovenie voličských zoznamov, organizovanie volieb, volebných komisií Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Zamestnanci dodávateľov  – plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisovPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Žiadosti podľa info zákona  – vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informáciíPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Životné prostredie  – spracovanie súhlasov malých zdrojov znečistenia, evidencia množstva odpadov, evidencia povolení na odber podzemných vôd pre domové studne, evidencia rybárskych lístkov  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Súhlas

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v priestoroch prevádzkovateľa.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely ich evidencie pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície prevádzkovateľa, príp. eviduje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu. V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne uzatvoriť s niektorým z uchádzačov o zamestnanie pracovnú zmluvu, príp. niektorú z dohôd mimo pracovného pomeru, štátnozamestnaneckú zmluvu,  t. j uchádzač je úspešný, budú osobné údaje tohto uchádzača ďalej spracúvané prevádzkovateľom na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu.

Právny základ: v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenia GDPR“). Zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania: po dobu 1 roka odo dňa doručenia životopisu.