Bankové údaje

PRIMA BANKA
Č. účtu: 0601379001/5600
IBAN: SK56 5600 0000 0006 0137 9001