VZN

VZN č. 3/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady na území obce Timoradza

VZN č. 2/2020 – o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

VZN č. 1/2020 – o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Timoradza

VZN č. 2/2019 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN č. 1/2019- o podmienkach držania psov na území obce Timoradza

VZN č. 2/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 1/2016 – o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
na území obce Timoradza