Základné informácie

Obec Timoradza v údolí rieky Bebrava, 12 km na sever od Bánoviec nad Bebravou, v dotyku Nitrianskej tabule so Strážovskou hornatinou.
V údolnej časti chotára (v časti Luhy) je bohatý zdroj pitnej vody. Bolo tu vybudovaných 8 artézskych studní napojených na Ponitriansky skupinový vodovod. Nadmorská výška stredu obce je 240 m nad morom. V celom chotári sa nadmorská výška pohybuje od 228 do 611 m nad morom. Z hľadiska klimatických podmienok sa obec zaraďuje do oblasti teplej, mierne veternej s miernou zimou. Kataster obce predstavuje 1 049 ha, z toho územie obce má približne 43 ha intravilánu,
orná pôda je vo výmere asi 340 ha a lesné pozemky sú vo výmere 660 ha.

DCIM100GOPROG0057631.

Rímskokatolícky kostol z 2. pol. 13. storočia

Hlavnými dominantami obce boli kostol, dva panské majere a na začiatku dediny, neskôr v strede, kamenná stavba vodného mlyna s horným náhonom vody na mlynské koleso. Zachoval sa iba kostol, ktorého výstavbu datujeme do 2. polovice 13. storočia.

Počet obyvateľov má v posledných rokoch mierne stúpajúcu tendenciu. K 31.12.2019 obec Timoradza eviduje 509 obyvateľov s trvalým pobytom.