Oznamy obce

P o z v á n k a na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 27.06.2024 ( štvrtok)  o 19:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Majetkové priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky obce

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024

4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Timoradza k návrhu záverečného

    účtu obce za rok 2023.

5. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

6. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2023

7. Zmena člena Správnej rady CSSP n.o. za obec Timoradza

8. Návrh na podporu rozvoja športu v obci Timoradza

9. Návrh na tvorbu zberného miesta, resp. zberného dvora v obci Timoradza

10. Diskusia

11. Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 14.05.2024 ( utorok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Žiadosť o schválenie umiestnenia stáv. automatu – Pohostinstvo Jánošiková

3. Nominovanie členov do Správnej rady CSSP n.o.

4. Nominovanie členov do Dozornej rady CSSP n.o.

5. Informácia o pripravovanom úvere žiadateľa CSSP n.o. – projekt „Nový lepší žívot“

6. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestrov – CSSP n.o.

7. Program spoločenských podujatí pre rok 2024

8. Hlavná ročná kontrola detských ihrísk

9. Diskusia

10. Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 14.02.2024 ( streda)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Predaj nehnuteľného majetku formou prípadu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 45/2023 a 47/2023 o schválení zámeru prevodu vlastníctva časti parciel a na základe uznesení OZ v Timoradzi č. 46/2023 a 48/2023 o schválení spôsobu prevodu vlastníctva častí parciel

3.   Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Obce Timoradza

4.   Diskusia

5.   Záver

                 Tomáš Škultéty

                 starosta obce