Oznamy obce

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 28.06.2021 (pondelok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Schválenie programu

3. Plán kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2021

4. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

5. Obnova vstupu KD

6. Čerpanie rezervného fondu

7. 1. zmena rozpočtu na rok 2021

8. Oboznámenie sa s protokolom okresnej prokuratúry ohľadom vykonania previerky stavu zákonnosti v postupe orgánov obce podľa §12 ods.1,4,5,7 zákona č. 369/1990

9. Rôzne (univerzálny multifunkčný nosič adaptérov – kúpa, turistické mapy, obecná knižnica, akcie v obci v roku 2021)

10. Diskusia

11. Záver

                                   Ing. Juraj Krajčík

                 starosta obce

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01