Oznamy obce

Pozvánka 10. zasadnutie OZ

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 04.12.2019 (piatok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021

3. Návrh zmeny rozpočtu a návrh rozpočtov na roky 2021, 2022 a 2023

4. Návrh dodatku č. 1 k VZN  č. 3/2019

5. Návrh VZN č. 2/2020

6. Rôzne (vyhodnotenie akcie Spoznaj svoj chotár, Mikuláš)

7. Diskusia

8. Záver

                                   Ing. Juraj Krajčík, starosta obce

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01