Author: obectimoradza

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 13.11.2023 ( pondelok)  o 18:00 hod.

         v sále kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Zriadenie komisii – poradné, iniciatívne a kontrolné orgány

3.   Zriadenie inventarizačnej komisie

4.   Diskusia

5.   Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Timoradza za rok 2022-2023

Na základe ustanovenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2013 Z. z., týmto zverejňujeme Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Timoradza za rok 2022-2023.

Riešenie migračných výziev v obci Timoradza

Identifikácia projektu

Kód projektu: NFP302090DFF3

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Timoradza

Akronym: FAST CARE Timoradza

Programové obdobie: 2014-2020

Výzva: IROP-PO9-SC91-2023-108

– Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Poradové číslo posudzovaného obdobia: 1

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Typ partnerstva: Žiadne partnerstvo

Schválený nenávratný finančný príspevok: 39 000 €

Termín realizácie projektu:                           03/2022 – 04/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Ponuka práce

ponúkaná pracovná pozícia

Učiteľ/ka MŠ

Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady

vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Iné kritéria a požiadavky pre výkon práce učiteľa materskej školy:

 • bezúhonnosť
 •  zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • pozitívny prístup a vzťah k deťom
 • znalosť základnej školskej legislatívy
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • tvorivosť a flexibilita
 • aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákon č. 18/2018 Z.z.

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady je možné doručiť osobne na OcÚ v Timoradzi, alebo elektronicky na email: ocutimo@gmail.com


Kontaktná osoba: Tomáš Škultéty – starosta obce, +421 917 295 477

Predpokladaný termín nástupu: 01. 09. 2023 

                                                                                         Tomáš Škultéty

                                                                                    starosta obce Timoradza