Iné oznamy

Ponuka práce

ponúkaná pracovná pozícia

Učiteľ/ka MŠ

Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady

vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Iné kritéria a požiadavky pre výkon práce učiteľa materskej školy:

 • bezúhonnosť
 •  zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • pozitívny prístup a vzťah k deťom
 • znalosť základnej školskej legislatívy
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • tvorivosť a flexibilita
 • aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákon č. 18/2018 Z.z.

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady je možné doručiť osobne na OcÚ v Timoradzi, alebo elektronicky na email: ocutimo@gmail.com


Kontaktná osoba: Tomáš Škultéty – starosta obce, +421 917 295 477

Predpokladaný termín nástupu: 01. 09. 2023 

                                                                                         Tomáš Škultéty

                                                                                    starosta obce Timoradza

Kúpele v regióneCenník s uvedenými  zľavami je platný od 1. marca 2022.
                                       
Platnosť akcie „Kúpele v regióne“ je vymedzená počas nasledovného obdobia:
 
od 1. decembra 2022 do 28. februára 2023 denne.
 
Názov bazénu   Cena v EUR    Čistý čas v min.% zľavyCena po zľave v €
Bazén SINA
so suchým zábalom
1220+10506
Bazén MUDr. ČAPKA
so suchým zábalom
9,6020+10504,80
Bazén PII, PIII, Bazén Krym
so suchým zábalom
9,6020+10504,80

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2023.

Celú výzvu si môžete stiahnuť tu:

Spoločná poľovka v k.ú. Podlužany

Poľovnícke združenie PODHORAN Podlužany-Timoradza oznamuje občanom, že dňa 5.11.2022 (t.j. v sobotu) v čase od 8.00 do 16.00 hod. sa bude konať spoločná poľovačka v katastrálnom území obce Podlužany. Prosíme občanov, aby sa v uvedenom čase nezdržiavali v poľovnom revíri v časti Podlužany.

Ďakujeme za pochopenie

PD Podlužany – upozornenie

Poľnohospodárske družstvo Podlužany upozorňuje majiteľov poľnohospodárskej pôdy, že od januára tohto roka začala kontaktovať občanov prostredníctvom listov so žiadosťou o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy.

Ide o spoločnosť FARMY EKO, s.r.o. so sídlom v Prahe, ktorá uvádza na Slovensku svoju doručovaciu adresu v Bratislve – Staré Mesto. Ako sa o tejto firme, o ktorej nie sú na internete žiadne konkrétnejšie údaje, dá dozvedieť z diskusií a recenzií, nemá príliš dobré meno v Čechách a vyznačuje sa hromadným rozposielaním ponúk na výkup pozemkov.

Chceli by sme Vás upozorniť, aby ste boli obozretní a dobre si zvážili komunikáciu s touto firmou, o ktorej činnosti nie sú pozitívne recenzie na internete a zároveň nie je jasná ani jej činnosť.

Informačná kancelária pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra prostredníctvom svojej Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Trenčín (ďalej len „IK“) v spolupráci s Okresným úradom Prievidza zriadil detašovaného pracovisko IK pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi, kde je konkrétna pomoc poskytovaná bezplatne v oblasti právnej, psychologickej a sociálnej obetiam trestných činov v zmysle zákona o obetiach trestných činov.