Iné oznamy

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že

dňa 10.08.2021 (utorok) od 07:30 do 15:00

bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie

distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky.

Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 21, písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 10:00 hodiny 21. júna 2021 do odvolania

Continue reading

Odpočet elektromerov

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že zajtra dňa 22.06.2021 v čase od 08:30 do 18:00 bude vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie. Žiadame všetkých odberateľov elektrickej energie bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera, aby zamestnancovi v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov a z bezpečnostných dôvodov uviazali alebo zatvorili svojich psov. V prípade neprítomnosti odberateľa je možné zaslať foto elektromera na telefónne číslo 0908 707 521

Oznámenie konania strelieb

Obvodná poľovnícka komora Bánovce nad Bebravou poriada v sobotu dňa 26.6.2021 kontrolné streľby PZ SNP Dvorec a Osada-Brezina. Zároveň v nedeľu dňa 27.6.2021 organizuje strelecké preteky „Majstrovstvá OPK“ americký trap 50 a v guľovom štvorboji M400.

Akcie sa konajú na strelnici v Zlobinách v čase od 08:00 do 15:00

Výkup papiera

Výkup papiera
výmenou za hygienické výrobky sa uskutoční v utorok dňa 22.6.2021 o 16:30 pri obecnom úrade v Timoradzi

  • papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
  • balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
  • z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Informačná kancelária pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra prostredníctvom svojej Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Trenčín (ďalej len „IK“) v spolupráci s Okresným úradom Prievidza zriadil detašovaného pracovisko IK pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi, kde je konkrétna pomoc poskytovaná bezplatne v oblasti právnej, psychologickej a sociálnej obetiam trestných činov v zmysle zákona o obetiach trestných činov.