Ponuka práce

ponúkaná pracovná pozícia

Učiteľ/ka MŠ

Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady

vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Iné kritéria a požiadavky pre výkon práce učiteľa materskej školy:

 • bezúhonnosť
 •  zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • pozitívny prístup a vzťah k deťom
 • znalosť základnej školskej legislatívy
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • tvorivosť a flexibilita
 • aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákon č. 18/2018 Z.z.

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady je možné doručiť osobne na OcÚ v Timoradzi, alebo elektronicky na email: ocutimo@gmail.com


Kontaktná osoba: Tomáš Škultéty – starosta obce, +421 917 295 477

Predpokladaný termín nástupu: 01. 09. 2023 

                                                                                         Tomáš Škultéty

                                                                                    starosta obce Timoradza