Riešenie migračných výziev v obci Timoradza

Identifikácia projektu

Kód projektu: NFP302090DFF3

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Timoradza

Akronym: FAST CARE Timoradza

Programové obdobie: 2014-2020

Výzva: IROP-PO9-SC91-2023-108

– Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Poradové číslo posudzovaného obdobia: 1

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Typ partnerstva: Žiadne partnerstvo

Schválený nenávratný finančný príspevok: 39 000 €

Termín realizácie projektu:                           03/2022 – 04/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu