Materská škola

Zápis o prijatie detí do Materskej školy Timoradza v školskom roku 2021/2022

Dieťa do MŠ sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podpíšu obaja rodičia a vypísanú a potvrdenú lekárom odovzdajú riaditeľke MŠ.

Zápis do MŠ sa uskutoční v čase od 1. mája do 31. mája 2021 podľa zákona 245/2008

Spôsob podania žiadosti: osobne

Písomné rozhodnutie o prijatí, neprijatí dieťaťa dostane rodič do 15. júna 2021

Na pred primárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili 6. rok veku.

  • deti spravidla od 3 do 6 rokov veku, ak je voľná kapacita môžu to byť i deti 2,5 ročné a prihlášky prijímame počas celého roka.

Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky.

Terézia Štefániková, riaditeľka MŠ