Cyklistické preteky

Klub „xRoad“ Bánovce nad Bebravou organizuje v dňoch 13.8. vo štvrtok a 16.08.2020 v nedeľu Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike s prechodom cez obec Timoradza

Štvrtok 13.08. – časovka jednotlivcov od 15:30 do 19:30 – časovka jednotlivcov pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku. Preteky štartujú o 15:40 za úplnej uzávery cesty počas preteku na trati Podlužany – križovatka Prusy – Podlužany – Timoradza – Krásna Ves kaplnka – Podlužany. Následne bude prestávka cca 1 hod. do 17:40. Potom budú preteky opäť pokračovať za úplnej uzávery. Žiadame Vás, aby ste svoje motorové vozidlá neparkovali pozdĺž hlavnej cesty a zabezpečili zvieratá proti úniku. Tak isto Vás žiadame, aby ste rešpektovali príslušníkov polície a organizátorov a tým prispeli k hladkému priebehu pretekov. Premávka bude obmedzená, autám bude povolený pohyb po trati len v čase prestávky a po skončení pretekov. Počas pretekov bude obmedzené aj autobusové spojenie.

Nedeľa 16.08. – preteky s hromadným štartom od 10:00 do 13:00 a od 14:30 do 19:00. Preteky štartujú o 10:00 kategória Juniori, kde trasa vedie aj cez našu obec a to 4x. Po skončení preteku bude prestávka asi od 13:00 do 14:15. Preteky budú pokračovať od 14:30 do približne 19:00. V tomto čase pôjdu pretekári cez našu obec 7x. Premávka bude obmedzená a autá budú môcť ísť len v smere pretekov a to za posledným policajným vozidlom na konci kolóny.

Za porozumenie ďakuje Klub „x Road“ Bánovce nad Bebravou

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v obci výpadok elektriny a to nasledovne:

Dňa: 18.06. – vo štvrtok v čase od 08:30 do 14:00

budú bez elektriny nehnuteľnosti na hlavnej ceste od dolného konca pod Dolný majer vrátane a tiež domácnosti so súpisnými číslami 34, 35 a 36.

Dňa 19.06 – v piatok v čase od 08:30 do 13:00

budú bez elektriny nehnuteľnosti vo zvyšnej časti obce, ulica od družstva, záhumnie, od kostola po Materskú školu a Horný majer vtrátane a tiež domy na hornom konci obce so súpisnými číslami 200, 203, 204 a 205

Kompletný zoznam nehnuteľností s môžete pozrieť na odkaze nižšie:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 07:00 hodiny 25. mája 2020

 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

 

 

 

                                                                                              pplk. Ing. Jaroslav Šlosár
Riaditeľ Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Bánovciach nad Bebravou

Plán kultúrno spoločenských akcií na rok 2020

30.04.2020 – Stavanie mája –
30.04.2020 – Lampiónový sprievod – vzhľadom na aktuálnu situáciu bude pravdepodobne zrušený
07.06.2020 – Deň detí – cesta rozprávkovým lesom – vzhľadom na aktuálnu situáciu bude pravdepodobne zrušený
28.08.2020 – Rozlúčka s prázdninami v pajte – premietanie
september 2020 – Výstava ovocia, zeleniny, bylín a lesných plodov
11.10.2020 – Oslava úcty k starším
21.11.2020 – Hody
05.12.2020 – Mikuláš
13.12.2020 – Adventné posedenie Od srdca k srdcu

Plán akcií je predbežný a nie je záväzný. Akcie vonku budú presunuté v prípade nepriaznivého počasia.
Z dôvodu rekonštrukcie kuchyne a sociálnych zariadení nebude možné používať na verejné ani na súkromné akcie kultúrny dom od 02.03.2020 do 30.06.2020

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading

Detské + fitness ihrisko Timoradza

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí.

„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“

 

Opatrenie č.:              7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č:          7.4. Podpora investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátene voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Názov projektu:         Detské + fitness ihrisko Timoradza

Cieľ projektu:            Hlavným cieľom výstavby detského ihriska je podpora športu. V obci sa nenachádza žiadne ihrisko pre realizovanie športových aktivít. Výstavbou ihriska sa poskytne priestor pre trávenie voľného času alebo zlepšenie medziľudských vzťahov v obci. Kvantitatívne ciele projektu: lepší status obce, bezpečné miesto pre trávenie voľného času a utužovanie medziľudských vzťahov. Výstavbou ihriska sa deti naučia ako nadviazať kontakty nie len vo virtuálnom svete, ale aj v skutočnosti. Prínosom pre obec je pripraviť prostredie, v ktorom by sa deti mohli tvorivo realizovať pri hrách v kolektíve rovesníkov. Dôležitým aspektom je obnova a rozvoj obce, ktorým je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity a zlepšenie kvality života v oblasti.

 

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Timoradza

Výška oprávnených výdavkov a súčasne výška NFP: 14 759,04 € (100%)

Výška spolufinancovania prijímateľom: 0 €

Doba realizácie: júl – september 2019

 

detské + fitness ihrisko Timoradza

stránka Komisie týkajúca sa EPFRV

Pôdohospodárska platobná agentúra – detail záznamu.