Oznámenie elektronickej adresy

Oznamujeme   Vám,    že    elektronická    adresa    na  doručenie oznámenia  o   delegovaní   člena  a  náhradníka   do   okrskovej  volebnej    komisie   pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024 starostovi obce  Timoradza je   ocutimo@gmail.com a je potrebné ho doručiť do 9. apríla do 24:00 hod.

Oznamujeme  Vám,   že elektronická adresa na   doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je    ocutimo@gmail.com a je oň možné
požiadať od 24.apríla 2024 do 7. júna 2024 v čase úradných
hodín obecného úradu.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2023

V zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, týmto zverejňujem vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2023.