Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 14.05.2024 ( utorok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Žiadosť o schválenie umiestnenia stáv. automatu – Pohostinstvo Jánošiková

3. Nominovanie členov do Správnej rady CSSP n.o.

4. Nominovanie členov do Dozornej rady CSSP n.o.

5. Informácia o pripravovanom úvere žiadateľa CSSP n.o. – projekt „Nový lepší žívot“

6. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestrov – CSSP n.o.

7. Program spoločenských podujatí pre rok 2024

8. Hlavná ročná kontrola detských ihrísk

9. Diskusia

10. Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce

Oznámenie elektronickej adresy

Oznamujeme   Vám,    že    elektronická    adresa    na  doručenie oznámenia  o   delegovaní   člena  a  náhradníka   do   okrskovej  volebnej    komisie   pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024 starostovi obce  Timoradza je   ocutimo@gmail.com a je potrebné ho doručiť do 9. apríla do 24:00 hod.

Oznamujeme  Vám,   že elektronická adresa na   doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je    ocutimo@gmail.com a je oň možné
požiadať od 24.apríla 2024 do 7. júna 2024 v čase úradných
hodín obecného úradu.