MUDr. Monika Chocholatá začne ordinovať od 1. októbra 2021

dovoľujeme si Vás informovať, že Trenčiansky samosprávny kraj vydal povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých, ktorú bude prevádzkovať spoločnosť MUDr. Chocholata s.r.o., zastúpená konateľkou spoločnosti MUDr.

Monikou Chocholatou, ktorá je zároveň aj odborným zástupcom spoločnosti zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. MUDr. Monika Chocholatá začne ordinovať od 1. októbra 2021 vo všeobecnej ambulancii pre dospelých s miestom prevádzkovania Hviezdoslavova 21, 957 01  Bánovce nad Bebravou.

Spoločnosť MUDr. Chocholata s.r.o. má určený zdravotný obvod po MUDr. Erichovi Krutákovi v nasledovnom rozsahu: obce: Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Motešice, Petrova Lehota, Šípkov, Timoradza, Trebichava, pričom slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.

EXKURZIA V MIKROREGIÓNE PODHORIE

Pozývame Vás na

      EXKURZIU V MIKROREGIÓNE PODHORIE

 24. septembra 2021

v Slatine nad Bebravou

14:30 – 15:00 – Stretnutie účastníkov pri kostole sv. Alžbety Uhorskej v obci Slatina nad Bebravou

15:00 – 17:30 –  Exkurzia „Spoznávame prírodu a biodiverzitu Slatinského krasu“

  • spoznávanie biodiverzity rastlín a živočíchov (byliny, dreviny, pôdne organizmy, bezstavovce, stavovce)
  • pozorovanie a určovanie druhov vtáctva na základe vizuálnych znakov a akustických prejavov jednotlivých druhov
  • možnosti ochrany biodiverzity a  významných krajinných prvkov

Exkurziu budú viesť lektori z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave:

Mgr. Blanka Lehotská, PhD. – vedúca projektu BioReg, RNDr. Mirko Bohuš, PhD., Mgr. Peter Hanajík, PhD., Mgr. Viktória Krajanová, Mgr. Juraj Litavský, PhD. a RNDr. Jana Ružičková, PhD.

Odporúčaná výbava: vhodné terénne oblečenie aj obuv, ďalekohľad, nápoj

Informačná kancelária pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra prostredníctvom svojej Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Trenčín (ďalej len „IK“) v spolupráci s Okresným úradom Prievidza zriadil detašovaného pracovisko IK pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi, kde je konkrétna pomoc poskytovaná bezplatne v oblasti právnej, psychologickej a sociálnej obetiam trestných činov v zmysle zákona o obetiach trestných činov.

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading