Rozhodnutia a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

30.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 – šiesta aktualizácia


24.03.2020
– vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota) Termín sa upresní.
– meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade. Termín sa upresní.


24.03.2020
Pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Termín platný: od 25.03.2020 do odvolania


24.03.2020
Povinnosť nosiť rúška

Termín platný: od 25.03.2020, 00:00 do odvolania


24.03.2020
Zákaz prevádzok v nedeľu -sanitárny deň

Termín platný: od 25.03.2020 do odvolania


23.03.2020
Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Termín platný: od 24.03.2020 do odvolania


19.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – piata aktualizácia


16.03.2020
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020


15.03.2020
Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb (pdf)


12.03.2020
Opatrenie ÚVZ SR – povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti


09.03.2020
Rozhodnutie – zákaz hromadného podujatia – verejná vyhláška


06.03.2020
Verejná vyhláška – Zákaz návštev v nemocniciach a u všetkých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Pošta Podlužany – oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Pošta Podlužany bude v dňoch od 24.03.2020 do odvolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená nasledovne:

Pondelok: od 08:00 do 11:00, od 11:30 do 13:00
Utorok: od 08:00 do 11:00, od 11:30 do 13:00
Streda: od 08:00 do 11:00, od 11:30 do 13:00
Štvrtok: od 08:00 do 11:00, od 11:30 do 13:00
Piatok: od 08:00 do 11:00, od 11:30 do 13:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Nové prípady podvodov na senioroch

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19  Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by ste boli svedkami obdobného konania, je potrebné, aby ste kontaktovali políciu na t.č. 158.

Článok

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COVID-19 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO“) dňa 3. marca 2020 stanovisko, podľa ktorého nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu nového koronavírusu; súčasne považuje riziko vplyvu aktuálnej situácie na zásobovanie pitnou vodou za nízke 1).

Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Rovnako nie je potrebné pristupovať k osobitným opatreniam ako napr. zvyšovaniu dezinfekcie pitnej vody nad rámec kritérií, ktoré definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, alebo nad úroveň, ktorá vyvoláva zmeny v senzorických vlastnostiach pitnej vody a spôsobuje prekážky pri jej prijímaní spotrebiteľom. Postupy, ktoré sú u nás pri zásobovaní pitnou vodou používané pre zaistenie jej zdravotnej bezpečnosti v súvislosti s výskytom fekálnej kontaminácie, sú považované za dostatočné i na likvidáciu prípadnej kontaminácie koronavírusom, ktorá je ale vzhľadom k preukázanému prenosu nového koronavírusu kvapôčkovou infekciou nepravdepodobná.

V prípade obyvateľov zásobovaných z vlastných studní, ktorých kvalita bola v minulosti vyhodnotená ako vyhovujúca a pri ktorých nedošlo k zmenám v ochrane a pri prevádzke, nie je potrebné prijímať dodatočné opatrenia. Prevarenie vody alebo používanie zariadení na úpravu vody s rôznymi účinnými technológiami (ultrafialové filtre, membránové filtre príp. používanie prípravkov na úpravu pitnej vody na báze chlóru) je možno odporučiť, ak došlo k zmenám pri využívaní studne.

Pre bezpečné používanie pitnej vody v domácnostiach je možno odporučiť najmä všeobecné opatrenia na zabránenie a minimalizáciu jej kontaminácie pred požívaním (napr. každý člen v domácnosti, okrem malých detí si vodu z vodovodného kohútika napúšťa sám, členovia si v domácnosti navzájom nepodávajú nádoby na pitie, pitná voda sa neskladuje príp. sa nádoby v prípade krátkodobého skladovania prikrývajú).

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zákaz slávenia verejných bohoslužieb

Farský oznam
Z rozkazu predsedu vlády Petra Pellegriniho sa s platnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby pod hrozbou sankcií. Z tohto dôvodu Rímskokatolícky farský úrad v Slatine nad Bebravou vyhlasuje, že síce sv. omše sa budú sláviť v určených hodinách, ale neverejne a to do 23.03.2020.
Povzbudzujeme veriacich, aby cez média sledovali sv. omše. V prípade zaopatrení, spovedí, pohrebov a iných dôležitých vecí je farský úrad k dispozícií.
Farský úrad vyzýva všetkých veriacich k modlitbám a prosbám o odvrátenie tohto zla vo svete.
Oznamy na ďalší týždeň s úmyslami budú na nástenke pri kostole.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.

V záujme zníženia rizika prenosu infekčného ochorenia koronavírusom COVID – 19 žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch podateľne vo vchode do úradu.

čítaj viac

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2020

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 421
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 309
Počet platných odovzdaných hlasov: 301

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – 0 hlasov
2. DOBRÁ VOĽBA – 6 hlasov
3. Sloboda a Solidarita – 9 hlasov
4. SME RODINA – 37 hlasov
5. Slovenské Hnutie Obrody – 0 hlasov
6. ZA ĽUDÍ – 9 hlasov
7. MÁME TOHO DOSŤ ! – 0 hlasov
8. Hlas pravice – 
9. Slovenská národná strana – 17 hlasov
10. Demokratická strana – 0 hlasov
11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA – 80 hlasov
12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia – 13 hlasov
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – 0 hlasov
14. 99 % – občiansky hlas – 0 hlasov
15. Kresťanskodemokratické hnutie – 3 hlasy
16. Slovenská liga – 0 hlasov
17. VLASŤ – 5 hlasov
18. MOST – HÍD – 0 hlasov
19. SMER – sociálna demokracia – 84 hlasov
20. SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby – 0 hlasov
21. HLAS ĽUDU – 0 hlasov
22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť – 0 hlasov
23. Práca slovenského národa – 1 hlas
24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko – 34 hlasov
25. Socialisti.sk – 3 hlasy

Prerušenie dodávky elektriny – 11. a 12.03.2020

Západoslovenská distribučná , a.s.oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú  bez dodávky elektriny nasledovné domácnosti:

dňa 11.03.2020

v čase  od 12:00 do 15:00 hod

Timoradza hlavná cesta od Krásnej Vsi – ľavá strana po č.d. 155

Timoradza hlavná cesta od Krásnej Vsi – pravá strana po č.d. 115

Cesta ku cintorínu

Timoradza od Horného majera č.d 218 okolo rím. kat. kostola, potravín COOP Jednota  po č.d 242

Timoradza Šíravina od č.d. 217 po č.d. 206

Timoradza od rím. kat. kostola po MŠ

Timoradza Dolný majer

dňa 12.03.2020

v čase  od 08:00 do 11:00 hod

Timoradza od MŠ po družstvo – čd. 2, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 241,

 

v čase od 12:00 do 15:00 hod

Timoradza dolný koniec pravá strana –  od č.d. 116, po č.d. 146,

Timoradza dolný koniec ľavý strana – č.d. 147, 4, 148, 149, 150, 154,