Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 15.12.2022 o 18:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1.         Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.         Návrh VZN č. 1/2022

– časť. 1 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

– časť. 2 – o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

3.         Návrh 3 zmeny rozpočtu na rok 2022

4.         Návrh na uvoľnenie čerpania zdrojov rezervného fondu – 12/2022

5.         Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

6.         Stanovisko hlavnej kontrolórky ku rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

7.         Návrh na povolenie vykonávať starostovi obce zmenu rozpočtu v priebehu rozpočtového roka

8.         Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

9.         Diskusia

10.      Záver

                                  

Odpočet vodomerov

Vážení spoluobčania,

u občanov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou Timoradza o zbere odpadových vôd, je potrebné pre výpočet stočného za rok 2022 – vykonať v termíne 05.12. – 08.12.2022 odpis stavu vodomerov.

Odpis je možné nahlásiť aj:

V prípade potreby bude odpis vodomerov vykonaný pracovníkom obecného úradu.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

ktoré sa uskutoční     dňa 28.11.2022 (pondelok)  o 17.00 hod.

         v kultúrnom dome v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

3. Zloženie sľubu starostu obce.

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

5. Vystúpenie starostu obce.

6. Schválenie programu OZ.

7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení.

8. Určenie platu starostu.

9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.

10. Informácia starostu obce o poverení funkcie zástupcu starostu.

11. Vzdanie sa odmeny za výkon funkcie poslanca

12. Záver.

         Ing. Juraj Krajčík, starosta obce

Kúpele v regióneCenník s uvedenými  zľavami je platný od 1. marca 2022.
                                       
Platnosť akcie „Kúpele v regióne“ je vymedzená počas nasledovného obdobia:
 
od 1. decembra 2022 do 28. februára 2023 denne.
 
Názov bazénu   Cena v EUR    Čistý čas v min.% zľavyCena po zľave v €
Bazén SINA
so suchým zábalom
1220+10506
Bazén MUDr. ČAPKA
so suchým zábalom
9,6020+10504,80
Bazén PII, PIII, Bazén Krym
so suchým zábalom
9,6020+10504,80