Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 14.05.2024 ( utorok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Žiadosť o schválenie umiestnenia stáv. automatu – Pohostinstvo Jánošiková

3. Nominovanie členov do Správnej rady CSSP n.o.

4. Nominovanie členov do Dozornej rady CSSP n.o.

5. Informácia o pripravovanom úvere žiadateľa CSSP n.o. – projekt „Nový lepší žívot“

6. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestrov – CSSP n.o.

7. Program spoločenských podujatí pre rok 2024

8. Hlavná ročná kontrola detských ihrísk

9. Diskusia

10. Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce