Odpočet elektriny

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že  dňa 23.6.2022 (štvrtok)  v čase od 08:00 do 16:00 h. bude vykonávať cyklické odpočty spotrieb elektrických energií.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby zamestnancovi v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali, alebo uzatvorili svojich psov.

V prípade neprítomnosti odberateľa je možné zaslať foto elektromera na tel.č. 0908 707 521

Kominár v Timoradzi

Dňa 27.6.2022 (pondelok), v prípade priaznivého počasia, bude po našej
obci chodiť kominár a bude prevádzať kontrolu a čistenie komínov. Táto kontrola sa prevádza v zmysle Zákona 314 o požiarnej ochrane a Vyhlášky 401 o požiarnej ochrane. Čistenie komínov bude prevádzať firma Kominárstvo Ladislav Markech z Nového Mesta nad Váhom.

Po vykonaní kontroly a čistenia komína Vám kominár vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu. V prípade poistnej udalosti poisťovňa akceptuje iba Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komínov, ktoré Vám vydal kominár – čo je osoba s odbornou spôsobilosťou.

Cena za vyčistenie jedného komína je15,00 €.

V prípade Vášho záujmu o čistenie komínov, nahláste sa na obecnom úrade.

Odčítanie vodomerov – zmena vodného


Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 EUR a ďalších 99 vecných cien.
Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

Informácia k problematike obchodovania s ľuďmi

Ministerstvo vnútra SR pripravilo súbor informácií k problematike obchodovania s ľuďmi (v prílohe). Ich cieľom je chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny pred hrozbou trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Ak budete poskytovať pomoc ukrajinským občanom utekajúcim pred vojnou a obrátia sa na Vás so žiadosťou o informácie, prosím poskytnite im tento materiál.

Pomoc pre Ukrajinu

Odbor Krízového riadenia Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou žiada o vytvorenie zoznamu fyzických a právnických osôb na obecnom úrade v Timoradzi, ktoré sú ochotné dobrovoľne ubytovať vo svojej nehnuteľnosti ( musia byť vlastníci) utečencov z Ukrajiny.

Ak máte záujem ponúknuť súkromné ubytovanie utečencom z Ukrajiny, môžete sa nahlásiť cez telefón, email alebo whatsup.

Petícia k zmene volebných obvodov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorého je obec Timoradza členom, ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU,KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY už v roku 2024.

Text petície:

My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 a čl. 95 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby prezident republiky vyhlásil referendum s nasledujúcou referendovou otázkou:

„ Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: „Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.“?

Ak máte záujem podporiť túto petíciu, petičný hárok je k dispozícii na Obecnom úrade v Timoradzi.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke ZMOS

PD Podlužany – upozornenie

Poľnohospodárske družstvo Podlužany upozorňuje majiteľov poľnohospodárskej pôdy, že od januára tohto roka začala kontaktovať občanov prostredníctvom listov so žiadosťou o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy.

Ide o spoločnosť FARMY EKO, s.r.o. so sídlom v Prahe, ktorá uvádza na Slovensku svoju doručovaciu adresu v Bratislve – Staré Mesto. Ako sa o tejto firme, o ktorej nie sú na internete žiadne konkrétnejšie údaje, dá dozvedieť z diskusií a recenzií, nemá príliš dobré meno v Čechách a vyznačuje sa hromadným rozposielaním ponúk na výkup pozemkov.

Chceli by sme Vás upozorniť, aby ste boli obozretní a dobre si zvážili komunikáciu s touto firmou, o ktorej činnosti nie sú pozitívne recenzie na internete a zároveň nie je jasná ani jej činnosť.