Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste

Vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, nájdete tu. Vyhláška je účinná od 11. októbra 2021.

Upozornenie:  Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

Continue reading

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. v súlade s § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov našej obce

Informácia o očkovaní v našom okrese

Aktualizované údaje ku dňu 16.11.2021

Očkovanie pre registrovaných aj neregistrovaných je dostupné priamo v meste v Nemocnici AGEL Bánovce:

Registrovaní (objednaní): – utorok a piatok v čase od 7:30 – 11:00 hod., 12:00 – 13:00

Neregistrovaní (voľný vstup): – piatok v čase od 13:00 – 16:00 hod.

V prípade, že by bol záujem v obci o výjazdové očkovanie pre imobilných ľudí v domácom prostredí, je potrebné nahlásiť záujemcov na obecný úrad.

MUDr. Monika Chocholatá začne ordinovať od 1. októbra 2021

dovoľujeme si Vás informovať, že Trenčiansky samosprávny kraj vydal povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých, ktorú bude prevádzkovať spoločnosť MUDr. Chocholata s.r.o., zastúpená konateľkou spoločnosti MUDr.

Monikou Chocholatou, ktorá je zároveň aj odborným zástupcom spoločnosti zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. MUDr. Monika Chocholatá začne ordinovať od 1. októbra 2021 vo všeobecnej ambulancii pre dospelých s miestom prevádzkovania Hviezdoslavova 21, 957 01  Bánovce nad Bebravou.

Spoločnosť MUDr. Chocholata s.r.o. má určený zdravotný obvod po MUDr. Erichovi Krutákovi v nasledovnom rozsahu: obce: Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Motešice, Petrova Lehota, Šípkov, Timoradza, Trebichava, pričom slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.

Informačná kancelária pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra prostredníctvom svojej Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Trenčín (ďalej len „IK“) v spolupráci s Okresným úradom Prievidza zriadil detašovaného pracovisko IK pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi, kde je konkrétna pomoc poskytovaná bezplatne v oblasti právnej, psychologickej a sociálnej obetiam trestných činov v zmysle zákona o obetiach trestných činov.

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading