Oznámenie elektronickej adresy

Oznamujeme   Vám,    že    elektronická    adresa    na  doručenie oznámenia  o   delegovaní   člena  a  náhradníka   do   okrskovej  volebnej    komisie   pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024 starostovi obce  Timoradza je   ocutimo@gmail.com a je potrebné ho doručiť do 9. apríla do 24:00 hod.

Oznamujeme  Vám,   že elektronická adresa na   doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je    ocutimo@gmail.com a je oň možné
požiadať od 24.apríla 2024 do 7. júna 2024 v čase úradných
hodín obecného úradu.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2023

V zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, týmto zverejňujem vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2023.

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 14.02.2024 ( streda)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Predaj nehnuteľného majetku formou prípadu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 45/2023 a 47/2023 o schválení zámeru prevodu vlastníctva časti parciel a na základe uznesení OZ v Timoradzi č. 46/2023 a 48/2023 o schválení spôsobu prevodu vlastníctva častí parciel

3.   Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Obce Timoradza

4.   Diskusia

5.   Záver

                 Tomáš Škultéty

                 starosta obce