Odpočet vodomerov

Vážení spoluobčania,

u občanov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou Timoradza o zbere odpadových vôd, je potrebné pre výpočet stočného za rok 2022 – vykonať v termíne 05.12. – 08.12.2022 odpis stavu vodomerov.

Odpis je možné nahlásiť aj:

V prípade potreby bude odpis vodomerov vykonaný pracovníkom obecného úradu.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

ktoré sa uskutoční     dňa 28.11.2022 (pondelok)  o 17.00 hod.

         v kultúrnom dome v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

3. Zloženie sľubu starostu obce.

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

5. Vystúpenie starostu obce.

6. Schválenie programu OZ.

7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení.

8. Určenie platu starostu.

9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.

10. Informácia starostu obce o poverení funkcie zástupcu starostu.

11. Vzdanie sa odmeny za výkon funkcie poslanca

12. Záver.

         Ing. Juraj Krajčík, starosta obce

Kúpele v regióneCenník s uvedenými  zľavami je platný od 1. marca 2022.
                                       
Platnosť akcie „Kúpele v regióne“ je vymedzená počas nasledovného obdobia:
 
od 1. decembra 2022 do 28. februára 2023 denne.
 
Názov bazénu   Cena v EUR    Čistý čas v min.% zľavyCena po zľave v €
Bazén SINA
so suchým zábalom
1220+10506
Bazén MUDr. ČAPKA
so suchým zábalom
9,6020+10504,80
Bazén PII, PIII, Bazén Krym
so suchým zábalom
9,6020+10504,80

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2023.

Celú výzvu si môžete stiahnuť tu:

Oznámenie elektronickej adresy

Referendum 2023

Oznamujeme   Vám,   že   zapisovateľkou  Okrskovej  volebnej       komisie  pre Referendum   je   Ing.  Eva  Goljerová,  t.č.  038/7669123,

 emailová  adresa:    ocutimo@gmail.com

Oznamujeme   Vám,    že    elektronická    adresa    na  doručenie oznámenia  o   delegovaní   člena  a  náhradníka   do   okrskovej  volebnej    komisie   pre Referendum 2023 starostovi obce  Timoradza je   ocutimo@gmail.com

Oznamujeme  Vám,   že elektronická adresa na   doručenie žiadosti o  voľbu poštou je    ocutimo@gmail.com

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s ust. § 8 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

utváram a určujem v obci Timoradza

pre Referendum 2023, ktoré sa budú konať dňa 21. januára 2023

1 volebný okrsok:

Okrsok číslo 1

Volebná miestnosť sa nachádza v sále kultúrneho domu, Timoradza 1.

                                                                                 Ing. Juraj Krajčík

                                                                                       starosta obce