Úradná tabuľa

25.05.2020
Rokovací poriadok OZ obce Timoradza 2020 – návrh


19.05.2020

Upovedomenie o začatí konania vo veci: určenie lesného celku Slatina nad Bebravou


19.05.2020
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako dotknutá obec informujeme verejnosť, že od dnešného dňa, 19.05.2020 možno do Správy o hodnotení a Návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obenom úrade v Timoradzi alebo na webovom sídle enviroportalu:
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú verejnosti prístupné najmenej 21 dní.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu:
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


15.05.2020

Návrh Plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2020 – pre schválenie na 08. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Timoradzi


15.05.2020

Návrh ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 2019 – pre schválenie na 08. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Timoradzi


27.04.2020
Návrh VZN 1/2020 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkárňach poskytujúcich služby na území obce Timoradza


Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Bánovce nad Bebravou