Úradná tabuľa

Majetkové priznanie za rok 2023

Pozvánka – 5. zasadnutie OZ v obcti Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 14.08.2023 ( pondelok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2023

3.   Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2023, t.j. ku 30.06.2023

4.   Čerpanie rezervného fondu

5.   1. návrh zmeny rozpočtu na rok 2023

6.   Záver

                                   Tomáš Škultéty – starosta obce

               

Obec Timoradza

podľa ustanovenia § 3 a §  4  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov   

v y h la s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Timoradzi s predpokladaným nástupom – 01. septembra 2023

 • viac informácii v priloženom dokumente

Pozvánka – 4. zasadnutie OZ v obcti Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 12.06.2022 ( pondelok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Záznam o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky – 4Q 2022

3.   Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

4.   URSO – Potvrdenie o cene – stočné

5.   Majetkové priznania – starostu obce a hlavného kontrolóra obce

6.   Technika pre úpravu trávnatých plôch obce

7.   Čerpanie rezervného fondu

8.   Obecná knižnica – úprava otváracích hodín

9.   Záver

Tomáš Škultéty – starosta obce

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2022

VŠEBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE

č.1/2023

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a  v obci Timoradza a CUET:              30.03.2023  

Návrh VZN bol zvesený z úradnej tabule v obci Timoradza :                       14.04.2023

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli v obci Timoradza:                               14.04.2023

VZN bolo vyvesené na webovom sídle obce Timoradza:                               14.04.2023

VZN bolo zvesené z úradnej tabule v obci Timoradza:                  

VZN nadobúda účinnosť dňa:                                                                        01.05.2023

Obec Timoradza v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVäZNÉ NARIADENIE

Obce Timoradza č. 1/2023

 1. o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 2. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Účel

 1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodičia, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevuje školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Timoradza v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Obec Timoradza je zriaďovateľom škôl: Materská škola Timoradza
 3. Obec Timoradza je zriaďovateľom školských zariadení: Školská jedáleň Timoradza

Článok 2

Predmet

Predmetom tohto VZN je:

 1. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
 2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

DRUHÁ ČASŤ

Článok 3

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu: 10 €.
 • Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.
 • Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Obce Timoradza.

TRETIA ČASŤ

Školské zariadenia a výška príspevku na čiastočnú úhradu ich nákladov

Článok 4

 1. Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti a zamestnancov MŠ a ŠJ. Stravníkom v školskej jedálni sú deti a zamestnanci MŠ a ŠJ.
 2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 2 tohto článku a to so súhlasom obce/mesta a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín pre stravníkov od 2 do 6 rokov (dieťa MŠ denné): 2,30 €.
 4. Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží riaditeľovi MŠ príslušné doklady, je výška príspevku jednotlivo posúdená zriaďovateľom.
 5. V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR podľa §4 ods.3 písm. a, od 01.05. 2023 môže byť dotácia na stravu poskytovaná deťom, navštevujúcim posledný ročník materskej školy. V tomto prípade je potrebné, aby rodič, alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiadali žiadateľa, aby na toto dieťa podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu. Dotácia sa poskytuje 1,40 Eur/deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára ( špecialistu, napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetky druhy diét, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa, alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
 6. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške:

Celková hodnota jedla                                                       5,78 €

Režijné náklady                                                                    3,18 €

Hodnota potravín – finančný limit na nákup potravín         2,60 €

Zamestnávateľ hradí 55 % z nákladov                                 3,18 €

Poplatok dospelého stravníka bez príspevku zo soc. fondu 2,60 €

Doplatok zo sociálneho fondu                                             0,65 €

Úhrada od dospelého stravníka                                            1,95 €

 • Príspevok sa platí mesačne do konca príslušného kalendárneho mesiaca prevodom na bankový účet školskej jedálne.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Záverečné ustanovenia

Článok 5

 1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Timoradzi č.  20/2023 zo dňa 14.04.2023 a účinnosť nadobúda dňa 01.05.2023.
 2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Timoradzi.
 3. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenie obce Timoradza č. 1/2022:
 4. o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škola

2. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Tomáš Škultéty –  starosta obce

VŠEBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE – návrh

č.1/2023

1. o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

2. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky

úhrady v školskej jedálni

Obec Timoradza v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva návrh pre

VŠEOBECNÉ ZÁVäZNÉ NARIADENIE

Obce Timoradza č. 1/2023

 1. o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 2. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Účel

 1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodičia, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevuje školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Timoradza v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Obec Timoradza je zriaďovateľom škôl: Materská škola Timoradza
 3. Obec Timoradza je zriaďovateľom školských zariadení: Školská jedáleň Timoradza

Článok 2

Predmet

Predmetom tohto VZN je:

 1. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
 2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

DRUHÁ ČASŤ

Článok 3

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu: 10 €.
 • Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.
 • Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Obce Timoradza.

TRETIA ČASŤ

Školské zariadenia a výška príspevku na čiastočnú úhradu ich nákladov

Článok 4

 1. Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti a zamestnancov MŠ a ŠJ. Stravníkom v školskej jedálni sú deti a zamestnanci MŠ a ŠJ.
 2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 2 tohto článku a to so súhlasom obce/mesta a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín pre stravníkov od 2 do 6 rokov (dieťa MŠ denné): 2,30 €.
 4. Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží riaditeľovi MŠ príslušné doklady, je výška príspevku jednotlivo posúdená zriaďovateľom.
 5. V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR podľa §4 ods.3 písm. a, od 01.05. 2023 môže byť dotácia na stravu poskytovaná deťom, navštevujúcim posledný ročník materskej školy. V tomto prípade je potrebné, aby rodič, alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiadali žiadateľa, aby na toto dieťa podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu. Dotácia sa poskytuje 1,40 Eur/deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára ( špecialistu, napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetky druhy diét, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa, alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
 6. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške:

Celková hodnota jedla                                                       5,78 €

Režijné náklady                                                                      3,18 €

Hodnota potravín – finančný limit na nákup potravín         2,60 €

Zamestnávateľ hradí 55 % z nákladov                                 3,18 €

Poplatok dospelého stravníka bez príspevku zo soc. fondu 2,60 €

Doplatok zo sociálneho fondu                                             0,65 €

Úhrada od dospelého stravníka                                            1,95 €

 • Príspevok sa platí mesačne do konca príslušného kalendárneho mesiaca prevodom na bankový účet školskej jedálne.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Záverečné ustanovenia

Článok 5

 1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Timoradzi č.             zo dňa                         a účinnosť nadobúda dňa                        .
 2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Timoradzi.
 3. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenie obce Timoradza č. 1/2022:* 1. o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škola

2. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

                Tomáš Škultéty – starosta obce

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Timoradza, so sídlom Timoradza 1, 956 52, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Timoradzi č. 18/2023, zo dňa 13. 03. 2023 o schválení zámeru prevodu vlastníctva časti parciel a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Timoradzi č. 19/2023, zo dňa 13.03.2022 o schválení spôsobu prevodu vlastníctva časti parciel, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Timoradza ako prípad hodný osobitného zreteľa:

Predmet predaja:

1. časti parcely E 1759 v katastrálnom území Timoradza a časti parcely E 1793/112 v katastrálnom území Timoradza vyčlenenej meračskými bodmi 6, 7, 8 a 16 zo severnej strany, bodmi 13, 15 a 16 z južnej strany z južnej strany zakreslenými v  geometrickom pláne č. 44169647-98/2019 vo výmere 23 m2

Pre kupujúceho:

1. JUDr. Marta Ottová, tr. bytom Timoradza č. 35, 956 52 Timoradza

2. Jaroslava Hájková, tr. bytom Plzeňská 726/14B, 353 01 Mariánske Lázně, ČR

3. Ing. Jozef Otto, tr. bytom ul. A. H. Gavloviča 131/1-1, 971 01 Prievidza  

Účel predaja:

Majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku.

Kúpna cena:

Stanovená kúpna cena: 3,80 Eur / m2 – kúpna cena je kalkulácia ceny z už realizovaných predajov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Timoradza.

Odôvodnenie:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok je ohradený a užívaný nadobúdateľom ako jeden celok. Predajom pozemku sa zrealizuje vysporiadanie vlastníckych práv ku skutočnému užívateľovi pozemku. Predaj pozemku, alebo časti pozemku inému záujemcovi by obmedzoval nadobúdateľa v užívaní vlastných nehnuteľností.

Timoradza, 30.03.2023

                                                                                         Tomáš Škultéty

                                                                                    starosta obce Timoradza

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Timoradza, so sídlom Timoradza 1, 956 52, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Timoradzi č. 97/2022, zo dňa 31. 08. 2022 o schválení zámeru prevodu vlastníctva časti parciel a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Timoradzi č. 98/2022, zo dňa 31.08.2022 o schválení spôsobu prevodu vlastníctva časti parciel, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Timoradza ako prípad hodný osobitného zreteľa:

Predmet predaja:

1. časti parcely E 1759 v katastrálnom území Timoradza a časti parcely E 1793/112 v katastrálnom území Timoradza vyčlenenej meračskými bodmi 8, 9, 10 zo severnej strany, bodmi 10 a 16 z východnej strany a bodmi 16 a 8 z južnej strany zakreslenými v  geometrickom pláne č. 44169647-98/2019 vo výmere 65 m2

2. časti parcely E 1793/112 v katastrálnom území Timoradza vyčlenenej geometrickým plánom č. 36319830-136/22 pod číslom parcely C1793/31 vo výmere 6 m2

Pre kupujúceho:

1. JUDr. Marta Ottová, tr. bytom Timoradza č. 35, 956 52 Timoradza

2. Jaroslava Hájková, tr. bytom Plzeňská 726/14B, 353 01 Mariánske Lázně, ČR

3. Ing. Jozef Otto, tr. bytom ul. A. H. Gavloviča 131/1-1, 971 01 Prievidza  

Účel predaja:

Majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku.

Kúpna cena:

Stanovená kúpna cena: 3,80 Eur / m2 – kúpna cena je kalkulácia ceny z už realizovaných predajov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Timoradza.

Odôvodnenie:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok je ohradený a užívaný nadobúdateľom ako jeden celok. Predajom pozemku sa zrealizuje vysporiadanie vlastníckych práv ku skutočnému užívateľovi pozemku. Predaj pozemku, alebo časti pozemku inému záujemcovi by obmedzoval nadobúdateľa v užívaní vlastných nehnuteľností.

Timoradza, 24.02.2023

                                                                                         Tomáš Škultéty

                                                                                    starosta obce Timoradza