P o z v á n k a na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 27.06.2024 ( štvrtok)  o 19:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Majetkové priznanie starostu obce a hlavnej kontrolórky obce

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024

4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Timoradza k návrhu záverečného

    účtu obce za rok 2023.

5. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

6. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2023

7. Zmena člena Správnej rady CSSP n.o. za obec Timoradza

8. Návrh na podporu rozvoja športu v obci Timoradza

9. Návrh na tvorbu zberného miesta, resp. zberného dvora v obci Timoradza

10. Diskusia

11. Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce