Author: obectimoradza

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 14.04.2023 o 18:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1.         Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.         Návrh VZN č. 1/2023

– časť. 1 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

– časť. 2 – o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

3.                    Predaj nehnuteľného majetku formou prípadu hodného osobitného zreteľa, na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 18/2023, zo dňa 13.03.2023 o schválení zámeru prevodu vlastníctva časti parciel a na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 19/2023, zo dňa 13.03.2023 o schválení spôsobu prevodu vlastníctva časti parciel, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

4.         Členstvo v O. Z. Lepšia samospráva

5.         Plán kultúrno-spoločenských akcií pre rok 2023

6.         Diskusia

7.         Záver

Oznámenie o uzávierke cesty cez obec Krásna Ves, Timoradza, Podlužany, Dežerice 8-9.4.2023

Vážení občania!

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že dňa 8.4 t.j. sobota sa budú konať v čase od 9:00 hod. do 18:30 hod. a v nedeľu 9.4.2023 v čase od 12:30hod do cca 17:00 hod. Medzinárodné etapové cyklistické preteky jednotlivcov pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku.

Preteky štartujú v sobotu o 9:00 hod. za čiastočnej uzávery cesty počas pretekov na nasledovnej trati Podlužany, Dežerice, Horňany, Bobot, Motešice, Krásna Ves, Timoradza, Podlužany. Následne bude prestávka cca od 13:00 hod. do 14:30 hod. (v tomto čase bude cesta otvorená) potom opäť budú preteky pokračovať za čiastočnej uzávery so štartom cca o 14:30 hod. To znamená že premávka bude púšťaná v smere pretekov za posledným vozidlom konvoja, ktorým je policajné vozidlo so šachovnicovou zástavou.

V nedeľu je štart o 12:30 hod. za čiastočnej uzávierky cesty a to na trati Podlužany, Timoradza, Krásna Ves, Motešice, Bobot, Horňany a Dežerice, čiže opačne ako v sobotu. Tak isto bude len čiastočná uzávierka cesty a premávka bude púšťaná len v smere pretekov za posledným vozidlom konvoja, ktorým je policajné vozidlo so šachovnicovou zástavou.

Premávka bude obmedzená , autám povolený pohyb po trati len v čase prestávky a po skončení pretekov. Počas pretekov obmedzené autobusové spojenie.

Za porozumenie ďakujeme.

Klub „ x Road“ Bánovce nad Bebravou

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 13.03.2023 o 17:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022

3. Žiadosť starostu obce vykonávať služobné cesty osobným vozidlo Škoda Fabia – EČV – BN817 CT

4. Menovanie a zaradenie členov jednotky DHZO

5. Predaj nehnuteľného majetku formou prípadu hodného osobitného zreteľa, na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 97/2022, zo dňa 31.08.2022 o schválení zámeru prevodu vlastníctva časti parciel a na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 98/2022, zo dňa 31.08.2022 o schválení spôsobu prevodu vlastníctva časti parciel, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

6. Diskusia

7. Záver

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2022

V zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, týmto zverejňujem vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2022.

SLOVENSKÁ POŠTA

Pošta Podlužany informuje o úprave hodín pre verejnosť:

01.02.2023 – Pošta Podlužany bude ZATVORENÁ

02.02.2023 – Pošta Podlužany bude otvorená: 08:00 – 12:00 a 15:00-17:00

Najbližšia pošta pre podaj:
Bánovce nad Bebravou 1