Author: obectimoradza

Obmedzenie premávky v čase pretekov

Harmonogram pretekov a prestávok

17.06.2021 – vo štvrtok

08:00 do 12:00 – uzatvorený hlavný ťah obcou

12:00 do 14:30 – približný čas (+-) cez prestávku bude hlavný ťah otvorený

14:30 – 20:00 – uzatvorený hlavný ťah obcou

19.06.2021 – v sobotu

08:00 do 12:00 – uzatvorený hlavný ťah obcou

12:00 do 14:30 – približný čas (+-) cez prestávku bude hlavný ťah otvorený

14:30 – 18:30 – uzatvorený hlavný ťah obcou

20.06.2021 – v nedeľu

09:30 do 17:30 – uzatvorený hlavný ťah obcou

Žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá neparkovali pozdĺž trasy pretekov a aby zabezpečili domáce zvieratá proti úniku z dvorov. premávka v obci bude značne obmedzená a pohyb áut po trati bude povolený len v čase prestávok. Počas pretekov bude obmedzené aj autobusové spojenie. Prosíme všetkých o rešpektovanie pokynov organizátorov a polície, aby ste tým aj vy prispeli k hladkému priebehu pretekov.

Informačná kancelária pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra prostredníctvom svojej Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Trenčín (ďalej len „IK“) v spolupráci s Okresným úradom Prievidza zriadil detašovaného pracovisko IK pre pomoc obetiam trestných činov v Prievidzi, kde je konkrétna pomoc poskytovaná bezplatne v oblasti právnej, psychologickej a sociálnej obetiam trestných činov v zmysle zákona o obetiach trestných činov.

Možnosť očkovania aj v obci Timoradza – zisťovanie záujmu

TSK zisťuje záujem občanov Timoradze o očkovanie, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní na očkovanie a to buď:

  • vo veľkokapacitnom krajskom vakcinačnom centre
  • v obci
  • resp. o očkovanie v domácom prostredí.

Pre občanov, ktorí sú imobilní, ležiaci a nemôžu sa dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra je možnosť zaočkovania sa v domácom prostredí alebo v obci na určenom mieste, prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, ktorú zabezpečujú všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V prípade záujmu vás prosíme, aby ste nám poskytli požadované údaje – meno, priezvisko, rodné číslo, telefón, e-mail, poisťovňa, PSČ, mesto, ulica, číslo domu, dátum narodenia, pohlavie, štát a preferované miesto vakcinácie do 04. júna 2021.

Očkovanie sa uskutoční vakcínou Comirnaty, výrobca Pfizer BioNTech

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading

Detské + fitness ihrisko Timoradza

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí.

„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“

 

Opatrenie č.:              7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č:          7.4. Podpora investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátene voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Názov projektu:         Detské + fitness ihrisko Timoradza

Cieľ projektu:            Hlavným cieľom výstavby detského ihriska je podpora športu. V obci sa nenachádza žiadne ihrisko pre realizovanie športových aktivít. Výstavbou ihriska sa poskytne priestor pre trávenie voľného času alebo zlepšenie medziľudských vzťahov v obci. Kvantitatívne ciele projektu: lepší status obce, bezpečné miesto pre trávenie voľného času a utužovanie medziľudských vzťahov. Výstavbou ihriska sa deti naučia ako nadviazať kontakty nie len vo virtuálnom svete, ale aj v skutočnosti. Prínosom pre obec je pripraviť prostredie, v ktorom by sa deti mohli tvorivo realizovať pri hrách v kolektíve rovesníkov. Dôležitým aspektom je obnova a rozvoj obce, ktorým je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity a zlepšenie kvality života v oblasti.

 

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Timoradza

Výška oprávnených výdavkov a súčasne výška NFP: 14 759,04 € (100%)

Výška spolufinancovania prijímateľom: 0 €

Doba realizácie: júl – september 2019

 

detské + fitness ihrisko Timoradza

stránka Komisie týkajúca sa EPFRV

Pôdohospodárska platobná agentúra – detail záznamu.