Oznamy obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 15.12.2022 o 18:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1.         Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.         Návrh VZN č. 1/2022

– časť. 1 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

– časť. 2 – o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

3.         Návrh 3 zmeny rozpočtu na rok 2022

4.         Návrh na uvoľnenie čerpania zdrojov rezervného fondu – 12/2022

5.         Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

6.         Stanovisko hlavnej kontrolórky ku rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

7.         Návrh na povolenie vykonávať starostovi obce zmenu rozpočtu v priebehu rozpočtového roka

8.         Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

9.         Diskusia

10.      Záver

                                  

Odpočet vodomerov

Vážení spoluobčania,

u občanov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou Timoradza o zbere odpadových vôd, je potrebné pre výpočet stočného za rok 2022 – vykonať v termíne 05.12. – 08.12.2022 odpis stavu vodomerov.

Odpis je možné nahlásiť aj:

V prípade potreby bude odpis vodomerov vykonaný pracovníkom obecného úradu.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

ktoré sa uskutoční     dňa 28.11.2022 (pondelok)  o 17.00 hod.

         v kultúrnom dome v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

3. Zloženie sľubu starostu obce.

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

5. Vystúpenie starostu obce.

6. Schválenie programu OZ.

7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení.

8. Určenie platu starostu.

9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.

10. Informácia starostu obce o poverení funkcie zástupcu starostu.

11. Vzdanie sa odmeny za výkon funkcie poslanca

12. Záver.

         Ing. Juraj Krajčík, starosta obce

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Od 1. januára 2020

 bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne

u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus.

Continue reading

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01