Oznamy obce

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 15.12.2023 ( piatok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.        Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.        Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2023

3.        Návrh VZN č. 2/2023 – O organizácii miestneho referenda v obci

4.        Návrh VZN č. 3/2023 – O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na území obce Timoradza

5.        Návrh 2 zmeny rozpočtu na rok 2023

6.         Návrh rozpočtu na roky 2024, 2025 a 2026

7.        Úprava cenníku služieb poskytovaných obcou Timoradza

8.         Stanovisko hlavnej kontrolórky ku rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026

9.         Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024

10.      Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku

11.      Diskusia

12.      Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

P o z v á n k a
V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,
ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2023 ( utorok) o 18:00 hod.
na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Odkúpenie časti parciel v k.ú. Timoradza – zosúladenie KZ s rozhodnutím OcÚ, katastrálneho odboru v BN, zrušenie prijatých uznesení

3. Interná smernica o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov obce Timoradza.

4. Interná smernica o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Timoradza a s majetkom štátu, ktorý obec Timoradza užíva

5. Zriadenie vyraďovacej komisie

6. Diskusia

7. Záver

Tomáš Škultéty
starosta obce

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 13.11.2023 ( pondelok)  o 18:00 hod.

         v sále kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Zriadenie komisii – poradné, iniciatívne a kontrolné orgány

3.   Zriadenie inventarizačnej komisie

4.   Diskusia

5.   Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 14.08.2023 ( pondelok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2023

3.   Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2023, t.j. ku 30.06.2023

4.   Čerpanie rezervného fondu

5.   1. návrh zmeny rozpočtu na rok 2023

6.   Záver

                                   Tomáš Škultéty – starosta obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 12.06.2023 o 18:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Záznam o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky – 4Q 2022

3.   Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

4.   URSO – Potvrdenie o cene – stočné

5.   Majetkové priznania – starostu obce a hlavného kontrolóra obce

6.   Technika pre úpravu trávnatých plôch obce

7.   Čerpanie rezervného fondu

8.   Obecná knižnica – úprava otváracích hodín

9.   Záver