Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 13.11.2023 ( pondelok)  o 18:00 hod.

         v sále kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Zriadenie komisii – poradné, iniciatívne a kontrolné orgány

3.   Zriadenie inventarizačnej komisie

4.   Diskusia

5.   Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce