Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Timoradza za rok 2022-2023

Na základe ustanovenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2013 Z. z., týmto zverejňujeme Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Timoradza za rok 2022-2023.