Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 14.04.2023 o 18:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1.         Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.         Návrh VZN č. 1/2023

– časť. 1 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

– časť. 2 – o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

3.                    Predaj nehnuteľného majetku formou prípadu hodného osobitného zreteľa, na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 18/2023, zo dňa 13.03.2023 o schválení zámeru prevodu vlastníctva časti parciel a na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 19/2023, zo dňa 13.03.2023 o schválení spôsobu prevodu vlastníctva časti parciel, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

4.         Členstvo v O. Z. Lepšia samospráva

5.         Plán kultúrno-spoločenských akcií pre rok 2023

6.         Diskusia

7.         Záver