Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

P o z v á n k a
V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,
ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2023 ( utorok) o 18:00 hod.
na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Odkúpenie časti parciel v k.ú. Timoradza – zosúladenie KZ s rozhodnutím OcÚ, katastrálneho odboru v BN, zrušenie prijatých uznesení

3. Interná smernica o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov obce Timoradza.

4. Interná smernica o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Timoradza a s majetkom štátu, ktorý obec Timoradza užíva

5. Zriadenie vyraďovacej komisie

6. Diskusia

7. Záver

Tomáš Škultéty
starosta obce