Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 15.12.2023 ( piatok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.        Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.        Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2023

3.        Návrh VZN č. 2/2023 – O organizácii miestneho referenda v obci

4.        Návrh VZN č. 3/2023 – O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby na území obce Timoradza

5.        Návrh 2 zmeny rozpočtu na rok 2023

6.         Návrh rozpočtu na roky 2024, 2025 a 2026

7.        Úprava cenníku služieb poskytovaných obcou Timoradza

8.         Stanovisko hlavnej kontrolórky ku rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026

9.         Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024

10.      Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku

11.      Diskusia

12.      Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce