Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 12.06.2023 o 18:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Záznam o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky – 4Q 2022

3.   Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

4.   URSO – Potvrdenie o cene – stočné

5.   Majetkové priznania – starostu obce a hlavného kontrolóra obce

6.   Technika pre úpravu trávnatých plôch obce

7.   Čerpanie rezervného fondu

8.   Obecná knižnica – úprava otváracích hodín

9.   Záver