Kompostéry

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie
Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu

„Zhodnocovanie BRKO v MIKROREGIÓNE PODHORIE“

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Kód projektu v ITMS: 310011L508
Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej štruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Celkové náklady projektu: 125 682,40 EUR
Finančný príspevok z NFP EU: 119 938,28 EUR
Realizácia: 2018 – 2019

Miesto realizácie projektu: Obec Čierna Lehota, Obec Krásna Ves, Obec Slatina nad Bebravou, Obec Slatinka nad Bebravou, Obec Šípkov, Obec Timoradza

 

Zhodnocovanie BRKO v Mikroregióne Podhorie