Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Timoradza

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

Názov projektu:                           

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Timoradza

Program:                                         Program rozvoja vidieka 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom:       Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projekty:                                

Realizáciou projektu došlo k zmodernizovaniu a rekonštrukcii kultúrneho domu v obci Timoradza – sociálneho zariadenia a kuchyne za účelom zlepšenia kvality a dostupnosti miestnych základných služieb. Projekt rieši dispozičnú úpravu sociálnych miestností v kultúrnom dome, nakoľko rozmerovo nevyhovovali požiadavkám hygienickej normy. Došlo k zmene priestorového využitia kuchyne s novou elektroinštaláciou, zdravotechnikou a kúrením podľa rozsahu výkazu výmer.

Cieľ projektu:                                

Hlavným cieľom rekonštrukcie kultúrneho domu – sociálne zariadenie a kuchyňa v obci Timoradza je využitie nehnuteľnosti podnikateľskými subjektmi a zabezpečením základných služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce Timoradza. Dôležitým aspektom je obnova a rozvoj obce, ktorým je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity a zlepšenie kvality života v oblasti.

Prijímateľ:                                        Obec Timoradza

Výška NFP:                                                 15 200,00 €