Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

ktoré sa uskutoční     dňa 28.11.2022 (pondelok)  o 17.00 hod.

         v kultúrnom dome v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

3. Zloženie sľubu starostu obce.

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

5. Vystúpenie starostu obce.

6. Schválenie programu OZ.

7. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení.

8. Určenie platu starostu.

9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.

10. Informácia starostu obce o poverení funkcie zástupcu starostu.

11. Vzdanie sa odmeny za výkon funkcie poslanca

12. Záver.

         Ing. Juraj Krajčík, starosta obce