Author: obectimoradza

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 13.03.2023 o 17:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022

3. Žiadosť starostu obce vykonávať služobné cesty osobným vozidlo Škoda Fabia – EČV – BN817 CT

4. Menovanie a zaradenie členov jednotky DHZO

5. Predaj nehnuteľného majetku formou prípadu hodného osobitného zreteľa, na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 97/2022, zo dňa 31.08.2022 o schválení zámeru prevodu vlastníctva časti parciel a na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 98/2022, zo dňa 31.08.2022 o schválení spôsobu prevodu vlastníctva časti parciel, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

6. Diskusia

7. Záver

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2022

V zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, týmto zverejňujem vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za rok 2022.

SLOVENSKÁ POŠTA

Pošta Podlužany informuje o úprave hodín pre verejnosť:

01.02.2023 – Pošta Podlužany bude ZATVORENÁ

02.02.2023 – Pošta Podlužany bude otvorená: 08:00 – 12:00 a 15:00-17:00

Najbližšia pošta pre podaj:
Bánovce nad Bebravou 1

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 15.12.2022 o 18:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1.         Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.         Návrh VZN č. 1/2022

– časť. 1 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

– časť. 2 – o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

3.         Návrh 3 zmeny rozpočtu na rok 2022

4.         Návrh na uvoľnenie čerpania zdrojov rezervného fondu – 12/2022

5.         Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

6.         Stanovisko hlavnej kontrolórky ku rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

7.         Návrh na povolenie vykonávať starostovi obce zmenu rozpočtu v priebehu rozpočtového roka

8.         Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

9.         Diskusia

10.      Záver