Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 12:00 hodiny 31. júla 2018 do odvolania

 

čítaj viac

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Timoradza

Obec Timoradza podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Timoradzi č. 120/2018 zo dňa 28.06.2018 predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Timoradza, a to :

Parcela č. C 1793/5 v katastrálnom území Timoradza vyčlenená z parcely č. E 1793/106 podľa geometrického plánu č. 36319830-002/14 zo dňa 21.01.2014. za kúpnu cenu 3,00€/m2 (tri eurá za jeden meter štvorcový), čo pri celkovej prevádzanej výmere 31m2 predstavuje kúpnu cenu 93,00 €, Anne Bohúnovej, Timoradza 102, 956 52.

Dôvody hodné osobitného zreteľa sú dané tým, že:

1. Predmetná parcela je dlhodobo súčasťou dvora kupujúcej.
2. Predmetný pozemok užívajú dlhodobo.

Návrh na predaj vyššie uvedenej nehnuteľnosti bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Timoradza, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2018 o 17:00 hod .

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Timoradza dňa: 26.07.2018

Ing. Juraj Krajčík
starosta obce Timoradza

Komunálne voľby 2018 – informácie pre občanov

Volebná miestnosť – kultúrny dom v Timoradzi, Okrsok č.1

Obecné zastupiteľstvo v Timoradzi dňa 28.06.2018 schválilo uznesením č 124/2018 pre volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov 7

Ku dňu vyhlásenia volieb má obec Timoradza 526 obyvateľov

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ v obci Timoradza je 100

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu obce Timoradza je 100

Nemocnica v Partizánskom – zmena poskytovaných služieb

Vzhľadom k aktuálnym zmenám , ktoré nastali v regiónoch okresov Partizánske, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, nemocnica v Partizánskom oznamuje občanom úpravu poskytovania zdravotnej starostlivosti  od 01.07.2018 nasledovne:

  1. Zazmluvnenie činnosti gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, novorodeneckého oddelenia a detského oddelenia od 01.0.5.2018 Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Z uvedeného vyplýva, že ošetrujú všetky pacienky v plnom rozsahu zazmluvnených činností.
  2. Rozšírenie lôžkovej časti  nemocnice – nový klaster oddelenia dlhodobo chorých a oddelenia vnútorného lekárstva s 20 novými lôžkami
  3. Činnosť všetkých ambulancií SVaLZ (CT, RDG oddelenie, sono pracovisko, denzitometria a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie) zostáva plne funkčná v nezmenenom stave.
  4. Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia (ďalej JZS) v režime pondelok – piatok.
  5. Prevádzka Ústavnej pohotovostnej služby (Ďalej ÚPS) pre všetky odobry – ÚPS interná, ÚPS neurologická, ÚPS gynekologická, ÚPS detská, s výnimkou ÚPS chirurgickej zostáva plne funkčná v nezmenenom nepretržitom režime, ako doposiaľ. ÚPS chirurgická bude poskytovaná pacientom v pracovných dňoch pondelok  – piatok v čase od 15:30 do 22:00 hod.  pre prípady, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu.

Doplnenie informácie o zmene poskytovaných služieb