Deň matiek

Obec Timoradza a komisia kultúry a sociálnych vecí

pozýva

všetky mamičky a babičky

na sviatočné posedenie pri príležitosti

Dňa matiek

 

 

spojenú so slávnostným zápisom novonarodených detí do pamätnej knihy obce,

v nedeľu 13. mája 2018 o 15:00 hodine

v kultúrnom dome.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

 od 7. mája 2018, 14:00  do odvolania

  čítaj viac

Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č.1

Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 

Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č.1

 

 

Obec Timoradza ako dotknutá obec podľa §6 ods. 5 zákona týmto zverejňuje informácie o oznámení o strategickom dokumente – Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č. 1

 

Občania môžu do tohto oznámenia nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Timoradzi počas úradných hodín.

 

Oznámenie je verejnosti prístupné od 09.02. 2018 po dobu 14 dní.

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01

Opotrebované pneumatiky

Opotrebované pneumatiky od 01.01.2016 bude možné bezplatne odovzdať už len u prevádzkovateľov pneuservisov. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. týmto zaväzuje výrobcov a distribútorov pneumatík zabezpečiť bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík cez predajné miesta.