Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č.1

Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 

Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č.1

 

 

Obec Timoradza ako dotknutá obec podľa §6 ods. 5 zákona týmto zverejňuje informácie o oznámení o strategickom dokumente – Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č. 1

 

Občania môžu do tohto oznámenia nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Timoradzi počas úradných hodín.

 

Oznámenie je verejnosti prístupné od 09.02. 2018 po dobu 14 dní.

Vykurovacie obdobie – upozornenie

Vážení občania,
vykurovacie obdobie, tak ako po iné roky, aj teraz kladie zvýšené požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri prevádzkovaní tepelných spotrebičov a komínov. Tieto požiadavky sú vždy uvedené v návodoch na použitie jednotlivých spotrebičov, požiadavky na bezpečnú prevádzku komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z.z. Táto vyhláška však rieši aj požiarnu bezpečnosť palivových spotrebičov v tých prípadoch, keď chýbajú príslušné ustanovenia v návode na použitie alebo keď tento návod chýba celý. čítaj viac

Výzva ZSD

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. §11 ods.1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Y Z Ý V A

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku ZSD na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2018

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSD vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác ZSD. Tel. č. 038/7463045 Marián Hudec