Vykurovacie obdobie – upozornenie

Vážení občania,
vykurovacie obdobie, tak ako po iné roky, aj teraz kladie zvýšené požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri prevádzkovaní tepelných spotrebičov a komínov. Tieto požiadavky sú vždy uvedené v návodoch na použitie jednotlivých spotrebičov, požiadavky na bezpečnú prevádzku komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z.z. Táto vyhláška však rieši aj požiarnu bezpečnosť palivových spotrebičov v tých prípadoch, keď chýbajú príslušné ustanovenia v návode na použitie alebo keď tento návod chýba celý. čítaj viac

Výzva ZSD

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. §11 ods.1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Y Z Ý V A

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku ZSD na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2018

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSD vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác ZSD. Tel. č. 038/7463045 Marián Hudec

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01

Opotrebované pneumatiky

Opotrebované pneumatiky od 01.01.2016 bude možné bezplatne odovzdať už len u prevádzkovateľov pneuservisov. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. týmto zaväzuje výrobcov a distribútorov pneumatík zabezpečiť bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík cez predajné miesta.