Samospráva

Právomoci a kompetencie obce

SPÔSOB ZRIADENIA OBCE
Obec Timoradza bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990.

PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71) – zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
– platným právnym poriadkom Slovenskej republiky – všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Timoradza sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo obce Timoradza je zastupiteľský zbor obce zložený z piatich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Samospráva v obci Timoradza

Starosta obce
Ing. Juraj Krajčík

Administratívna pracovníčka, účtovníčka
Ing. Eva Goljerová

Hlavný kontrolór obce
Mgr. Ing. Roman Krbata, PhD. – do 15.6.2018

Poslanci obecného zastupiteľstva
František Bátora
Jozef Hruška ml.
Jozef Hruška st.
Peter Hudec
Emília Vedejová

Komisie – Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Finančná komisia
pedseda komisie: František Bátora
Alena Bohúnová
Ing. Miroslav Kasala
Daniela Sokolíková
Mgr. Štefan Tretinár

Komisia kultúrna a sociálnych vecí
predseda komisie: Emília Vedejová
Anna Bučková
Daniela Ďurčová
Emília Hrušková
PhDr. Alena Kasalová
Monika Kopčanová
Katarína Srncová

Komisia športu a mládeže
predseda komisie: Jozef Hruška ml.
Milan Horňáček
Ján Maťas ml.

Komisia stavebná a životného prostredia
predseda komisie: Jozef Hruška st.
Ing. Marek Dulák
Ivan Kern st.
Mgr. Katarína Krajčíková
Ing. Miroslava Mikušová, PhD.

Informácie o spôsobe získavania informácií

Miesto, kde informácie možno získať :
Obecný úrad Timoradza č. 1 – čas: v úradných hodinách
Obecného úradu v Timoradzi – spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou (ocutimo@gmail.com)

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt)

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať :
1/ poštou na adresu obce : Obec Timoradza č. 1, 956 52 Podlužany
2/ osobne v priestoroch Obecného úradu v Timoradzi v úradných hodinách.
Obec Timoradza postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí :
1/ poštou na adresu obce: Obec Timoradza č. 1, 956 52 Podlužany
2/ v priestoroch Obecného úradu v Timoradzi