Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 13.11.2023 ( pondelok)  o 18:00 hod.

         v sále kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Zriadenie komisii – poradné, iniciatívne a kontrolné orgány

3.   Zriadenie inventarizačnej komisie

4.   Diskusia

5.   Záver

                                   Tomáš Škultéty

                 starosta obce

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Timoradza za rok 2022-2023

Na základe ustanovenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2013 Z. z., týmto zverejňujeme Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Timoradza za rok 2022-2023.

Riešenie migračných výziev v obci Timoradza

Identifikácia projektu

Kód projektu: NFP302090DFF3

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Timoradza

Akronym: FAST CARE Timoradza

Programové obdobie: 2014-2020

Výzva: IROP-PO9-SC91-2023-108

– Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Poradové číslo posudzovaného obdobia: 1

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Typ partnerstva: Žiadne partnerstvo

Schválený nenávratný finančný príspevok: 39 000 €

Termín realizácie projektu:                           03/2022 – 04/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Ponuka práce

ponúkaná pracovná pozícia

Učiteľ/ka MŠ

Požiadavky na zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady

vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Iné kritéria a požiadavky pre výkon práce učiteľa materskej školy:

 • bezúhonnosť
 •  zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • pozitívny prístup a vzťah k deťom
 • znalosť základnej školskej legislatívy
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • tvorivosť a flexibilita
 • aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákon č. 18/2018 Z.z.

Platové podmienky

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady je možné doručiť osobne na OcÚ v Timoradzi, alebo elektronicky na email: ocutimo@gmail.com


Kontaktná osoba: Tomáš Škultéty – starosta obce, +421 917 295 477

Predpokladaný termín nástupu: 01. 09. 2023 

                                                                                         Tomáš Škultéty

                                                                                    starosta obce Timoradza

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 14.08.2023 ( pondelok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1.   Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2023

3.   Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2023, t.j. ku 30.06.2023

4.   Čerpanie rezervného fondu

5.   1. návrh zmeny rozpočtu na rok 2023

6.   Záver

                                   Tomáš Škultéty – starosta obce

Oznámenie elektronickej adresy

Oznamujeme   Vám,    že    elektronická    adresa    na  doručenie oznámenia  o   delegovaní   člena  a  náhradníka   do   okrskovej  volebnej    komisie   pre Voľby do NR SR 2023 starostovi obce  Timoradza je   ocutimo@gmail.com a je potrebné ho doručiť do 21.augusta 2023 do 24:00 hod.

Oznamujeme  Vám,   že elektronická adresa na   doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je    ocutimo@gmail.com a je oň možné
požiadať od 16. augusta 2023 do 29. septembra 2023 v čase úradných
hodín obecného úradu.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka MŠ v Timoradzi

Obec Timoradza

podľa ustanovenia § 3 a §  4  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov   

v y h la s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Timoradzi s predpokladaným nástupom – 01. septembra 2023.

 • viac informácii v priloženom dokumente

Voľby do NR SR 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

https://www.minv.sk/?volby-nrsr