Koronavírus

Rozhodnutia a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

02.04.2020
Opatrenie UVZSR č. OLP/30l0/2020, príprava a výdaj stravy


30.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 – šiesta aktualizácia


29.03.2020
Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2777/2020- uzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR 29032020


Termín platný: od 30.03.2020 od 06:00 do odvolania

28.03.2020
ZMENA režimové opatrenia OLP/2778/2020


24.03.2020
– vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota) Termín sa upresní.
– meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade. Termín sa upresní.


24.03.2020
Pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Termín platný: od 25.03.2020 do odvolania


24.03.2020
Povinnosť nosiť rúška

Termín platný: od 25.03.2020, 00:00 do odvolania


24.03.2020
Zákaz prevádzok v nedeľu -sanitárny deň

Termín platný: od 25.03.2020 do odvolania


23.03.2020
Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Termín platný: od 24.03.2020 do odvolania


19.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR – COVID-19 – piata aktualizácia


16.03.2020
Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020


15.03.2020
Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb (pdf)


12.03.2020
Opatrenie ÚVZ SR – povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti


09.03.2020
Rozhodnutie – zákaz hromadného podujatia – verejná vyhláška


06.03.2020
Verejná vyhláška – Zákaz návštev v nemocniciach a u všetkých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Pošta Podlužany – oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť

Pošta Podlužany bude v dňoch od 24.03.2020 do odvolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená nasledovne:

Pondelok: od 08:00 do 11:00, od 11:30 do 13:00
Utorok: od 08:00 do 11:00, od 11:30 do 13:00
Streda: od 08:00 do 11:00, od 11:30 do 13:00
Štvrtok: od 08:00 do 11:00, od 11:30 do 13:00
Piatok: od 08:00 do 11:00, od 11:30 do 13:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

Nové prípady podvodov na senioroch

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19  Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak by ste boli svedkami obdobného konania, je potrebné, aby ste kontaktovali políciu na t.č. 158.

Článok

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou

V súvislosti s epidemiologickou situáciou a výskytom ochorení COVID-19 vydala Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO“) dňa 3. marca 2020 stanovisko, podľa ktorého nebola pitná voda ani v jednom prípade potvrdeným faktorom prenosu nového koronavírusu; súčasne považuje riziko vplyvu aktuálnej situácie na zásobovanie pitnou vodou za nízke 1).

Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Rovnako nie je potrebné pristupovať k osobitným opatreniam ako napr. zvyšovaniu dezinfekcie pitnej vody nad rámec kritérií, ktoré definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, alebo nad úroveň, ktorá vyvoláva zmeny v senzorických vlastnostiach pitnej vody a spôsobuje prekážky pri jej prijímaní spotrebiteľom. Postupy, ktoré sú u nás pri zásobovaní pitnou vodou používané pre zaistenie jej zdravotnej bezpečnosti v súvislosti s výskytom fekálnej kontaminácie, sú považované za dostatočné i na likvidáciu prípadnej kontaminácie koronavírusom, ktorá je ale vzhľadom k preukázanému prenosu nového koronavírusu kvapôčkovou infekciou nepravdepodobná.

V prípade obyvateľov zásobovaných z vlastných studní, ktorých kvalita bola v minulosti vyhodnotená ako vyhovujúca a pri ktorých nedošlo k zmenám v ochrane a pri prevádzke, nie je potrebné prijímať dodatočné opatrenia. Prevarenie vody alebo používanie zariadení na úpravu vody s rôznymi účinnými technológiami (ultrafialové filtre, membránové filtre príp. používanie prípravkov na úpravu pitnej vody na báze chlóru) je možno odporučiť, ak došlo k zmenám pri využívaní studne.

Pre bezpečné používanie pitnej vody v domácnostiach je možno odporučiť najmä všeobecné opatrenia na zabránenie a minimalizáciu jej kontaminácie pred požívaním (napr. každý člen v domácnosti, okrem malých detí si vodu z vodovodného kohútika napúšťa sám, členovia si v domácnosti navzájom nepodávajú nádoby na pitie, pitná voda sa neskladuje príp. sa nádoby v prípade krátkodobého skladovania prikrývajú).

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zákaz slávenia verejných bohoslužieb

Farský oznam
Z rozkazu predsedu vlády Petra Pellegriniho sa s platnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby pod hrozbou sankcií. Z tohto dôvodu Rímskokatolícky farský úrad v Slatine nad Bebravou vyhlasuje, že síce sv. omše sa budú sláviť v určených hodinách, ale neverejne a to do 23.03.2020.
Povzbudzujeme veriacich, aby cez média sledovali sv. omše. V prípade zaopatrení, spovedí, pohrebov a iných dôležitých vecí je farský úrad k dispozícií.
Farský úrad vyzýva všetkých veriacich k modlitbám a prosbám o odvrátenie tohto zla vo svete.
Oznamy na ďalší týždeň s úmyslami budú na nástenke pri kostole.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.

V záujme zníženia rizika prenosu infekčného ochorenia koronavírusom COVID – 19 žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch podateľne vo vchode do úradu.

čítaj viac