Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 13.03.2023 o 17:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022

3. Žiadosť starostu obce vykonávať služobné cesty osobným vozidlo Škoda Fabia – EČV – BN817 CT

4. Menovanie a zaradenie členov jednotky DHZO

5. Predaj nehnuteľného majetku formou prípadu hodného osobitného zreteľa, na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 97/2022, zo dňa 31.08.2022 o schválení zámeru prevodu vlastníctva časti parciel a na základe uznesenia OZ v Timoradzi č. 98/2022, zo dňa 31.08.2022 o schválení spôsobu prevodu vlastníctva časti parciel, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e.) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

6. Diskusia

7. Záver