Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Vážení spoluobčania,

týmto Vás chcem pozvať na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza, ktoré sa uskutoční 15.12.2022 o 18:00 hod na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

S pozdravom

Škultéty Tomáš – starosta obce

Program:

1.         Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2.         Návrh VZN č. 1/2022

– časť. 1 – o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

– časť. 2 – o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

3.         Návrh 3 zmeny rozpočtu na rok 2022

4.         Návrh na uvoľnenie čerpania zdrojov rezervného fondu – 12/2022

5.         Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

6.         Stanovisko hlavnej kontrolórky ku rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

7.         Návrh na povolenie vykonávať starostovi obce zmenu rozpočtu v priebehu rozpočtového roka

8.         Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

9.         Diskusia

10.      Záver