Petícia k zmene volebných obvodov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorého je obec Timoradza členom, ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU,KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY už v roku 2024.

Text petície:

My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 a čl. 95 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby prezident republiky vyhlásil referendum s nasledujúcou referendovou otázkou:

„ Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: „Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.“?

Ak máte záujem podporiť túto petíciu, petičný hárok je k dispozícii na Obecnom úrade v Timoradzi.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke ZMOS