MUDr. Monika Chocholatá začne ordinovať od 1. októbra 2021

dovoľujeme si Vás informovať, že Trenčiansky samosprávny kraj vydal povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých, ktorú bude prevádzkovať spoločnosť MUDr. Chocholata s.r.o., zastúpená konateľkou spoločnosti MUDr.

Monikou Chocholatou, ktorá je zároveň aj odborným zástupcom spoločnosti zodpovedným za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. MUDr. Monika Chocholatá začne ordinovať od 1. októbra 2021 vo všeobecnej ambulancii pre dospelých s miestom prevádzkovania Hviezdoslavova 21, 957 01  Bánovce nad Bebravou.

Spoločnosť MUDr. Chocholata s.r.o. má určený zdravotný obvod po MUDr. Erichovi Krutákovi v nasledovnom rozsahu: obce: Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Motešice, Petrova Lehota, Šípkov, Timoradza, Trebichava, pričom slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.