12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 28.06.2021 (pondelok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Schválenie programu

3. Plán kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2021

4. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

5. Obnova vstupu KD

6. Čerpanie rezervného fondu

7. 1. zmena rozpočtu na rok 2021

8. Oboznámenie sa s protokolom okresnej prokuratúry ohľadom vykonania previerky stavu zákonnosti v postupe orgánov obce podľa §12 ods.1,4,5,7 zákona č. 369/1990

9. Rôzne (univerzálny multifunkčný nosič adaptérov – kúpa, turistické mapy, obecná knižnica, akcie v obci v roku 2021)

10. Diskusia

11. Záver

                                   Ing. Juraj Krajčík

                 starosta obce