11. zasadnutie OZ

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční    

dňa 30.03.2021 (utorok)  o 18:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Správa kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020

3. Rôzne (merač rýchlosti, univerzálny multifunkčný nosič adaptérov – kúpa, obecná knižnica)

4. Diskusia

5. Záver

                                   Ing. Juraj Krajčík

                 starosta obce