Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích prác k lesným pozemkom

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov,

ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.

Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Zoznam je zverejnený na úradnej tabuli Obce Timoradza od 26.10.2020.

Ubezpečujeme vlastníkov lesných pozemkov s odkazom na hore uvedené ustanovenie ZÁKONA, že zverejnenie osobných údajov a ich spracúvanie je zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) GDPR

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

Viac informáciík spracúvaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa môýete získať na tomto odkaze: https://www.lesy.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/

Táto výzva bude na úrdnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní.

Vlastníci lesných pozemkov si môžu uplatniť postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61. deň od dňa zverejnenia (VYVESENIA)).

Poučenie:

Ak vlastník v uvedenej lehote neuplatní postup podľa § 22 ods. 3 písmena a) alebo c) ZÁKONA, nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 Zákona bude naďalej pokračovať a trvať.