07. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA


 P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

 ktoré sa uskutoční

dňa 13.02.2020 (štvrtok)  o 17:00 hod.

         na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:


  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Zrušenie VZN 1/2018
  3. Zrušenie uznesenia 30/2019 a 31/2019 zo dňa 04.12.2019
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

                                   Ing. Juraj Krajčík

            starosta obce