Nájomné za hrobové miesta

Obec Timoradza na základe Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve upozorňuje občanov na povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu za hrobové miesto na Obecnom úrade počas úradných hodín.