Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: Dobčeková Dominika

Písomnosť doručená od Súdny exekútor, Trnava je uložená na pošte v Podlužanoch.
Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Timoradza, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Timoradzi po dobu 18 kalendárnych dní..
Oznámenie bolo vyvesené dňa 02.05.2017