Orezanie a okliesnenie stromov

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V Y Z Ý V A

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 07.01.2019

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nahnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác Západoslovenskú distribučnú a.s., tel. č. 038/7463045 p. Hudec Marián

 

Výsledky komunálnych volieb 2018

Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 432

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 288

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 288

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva – 283

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce – 283

 

Starosta obce Timoradza

1. Ing. Juraj Krajčík – 203 hlasov

Poslanci OZ v Timoradzi

1. Ing. Jakub Mikuš – 186 hlasov
2. Ľudmila Mikušová – 183 hlasov
3. Jozef Hruška – 182 hlasov
4. Jozef Hruška – 177 hlasov
5. Janka Hudecová – 160 hlasov
6. František Bátora – 146 hlasov
7. Ing. Mária Duláková – 137 hlasov

náhradníci

1. Michal Matúš – 117 hlasov
2. JUDr. Marta Ottová – 112 hlasov
3. Katarína Turajová – 94 hlasov