Výzvy

Výzva ZSD

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. §11 ods.1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Y Z Ý V A

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku ZSD na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2018

V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSD vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác ZSD. Tel. č. 038/7463045 Marián Hudec