Oznamy obce

Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č.1

Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 

Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č.1

 

 

Obec Timoradza ako dotknutá obec podľa §6 ods. 5 zákona týmto zverejňuje informácie o oznámení o strategickom dokumente – Územný plán obce Dežerice – zmeny a doplnky č. 1

 

Občania môžu do tohto oznámenia nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Timoradzi počas úradných hodín.

 

Oznámenie je verejnosti prístupné od 09.02. 2018 po dobu 14 dní.

Vykurovacie obdobie – upozornenie

Vážení občania,
vykurovacie obdobie, tak ako po iné roky, aj teraz kladie zvýšené požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri prevádzkovaní tepelných spotrebičov a komínov. Tieto požiadavky sú vždy uvedené v návodoch na použitie jednotlivých spotrebičov, požiadavky na bezpečnú prevádzku komínov sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z.z. Táto vyhláška však rieši aj požiarnu bezpečnosť palivových spotrebičov v tých prípadoch, keď chýbajú príslušné ustanovenia v návode na použitie alebo keď tento návod chýba celý. čítaj viac

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01

Opotrebované pneumatiky

Opotrebované pneumatiky od 01.01.2016 bude možné bezplatne odovzdať už len u prevádzkovateľov pneuservisov. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. týmto zaväzuje výrobcov a distribútorov pneumatík zabezpečiť bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík cez predajné miesta.