Oznamy obce

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A

 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

od 15. augusta 2017, 8:00 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

 

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Bánovciach nad Bebravou

                                                                                             pplk. Ing. Jaroslav Šlosár

Oznámenie konania strelieb

Obvodná poľovnícka komora Bánovce nad Bebravou oznamuje, že 26.08.2017 budú na strelnici v Podlužanoch – Zlobinách prebiehať strelecké preteky “POHÁR PODHORIA americký trap 30 a guľový trojboj M300” od 08:00 hod.

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

 

od 3. augusta 2017, 14:00  do odvolania

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
čítaj viac

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov.. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 270 obcí, medzi nimi je aj obec Timoradza. Do zisťovania je zaradených 2100 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Opatrenia na likvidáciu burín

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje občanov na dodržiavanie ustanovení §§ 1-3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z.z. a ustanovenie §3 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
Upozorňujeme občanov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Krádeže a podvody na senioroch

V posledných dňoch bol v okrese Bánovce n/B zaznamenaný pohyb osôb, zaoberajúcich sa krádežami finančnej hotovosti, cenností ako aj podvodmi na starších a prestarnutých občanoch. Podozrivé osoby obdobne ako v minulosti sa kontaktujú buď telefonicky, alebo osobne a predstavujú sa ako pracovníci, zástupcovia rôznych inštitúcii /soc. a zdravotnej poisťovne, červený kríž, pracovníci elektrárni) pričom poškodeným osobám, uvedú, že im vracajú napr. preplatok, ponúkajú zdravotnícke pomôcky, chcú vyplniť rôzne falošné hárky a pod. pričom využijú nepozornosť poškodeného a okradnú ho priamo v jeho byte, dome, bez toho že by poškodený okamžite na túto skutočnosť zareagoval.
Z uvedeného dôvodu žiadame občanov aby v prípade zistenia akýchkoľvek informácii týkajúcich sa týchto protiprávnych konaní ihneď kontaktovali PZ na:
– tiesňové volanie 158
– stálu službu OO PZ tel. 0961 21 3755
– osobne na OR PZ Bánovce nad Bebravou ul. Školská 769/27
Okresné riaditeľstvo PZ
plk. Mgr. Miloš Šagát