Materská škola

Výberové konanie

Obec Timoradza, Timoradza 1, 956 52, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Timoradzi

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • pedagogická prax najmenej 5 rokov
 • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

 

Ďalšie predpoklady:                                                          

 •  znalosť školskej legislatívy
 • osobné a morálne predpoklady
 • komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti
 • občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (fyzická, psychická)

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

 

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2019

 

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • úradne overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • návrh koncepcie rozvoja Materskej školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku (žiadosť) do výberového konania spolu s  dokladmi treba doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – neotvárať“ do 28.6.2019 do 15:00 hod. osobne alebo písomne na adresu: Obec Timoradza, Timoradza 1, 956 52.

 

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámený prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

V Timoradzi, dňa 29.05.2019                                                                                         Ing. Juraj Krajčík, starosta obce