Author: obectimoradza

Výdaj kompostérov

Oznamujeme občanom,

že sa v pracovných dňoch okrem utorka v čase od 8.00 do 15.00 na Obecnom úrade Timoradza vydávajú kompostéry.

Pre každú domácnosť je pridelený 1 kompostér a je zadarmo. Ukážka zostaveného kompostéra je v kultúrnom dome v Timoradzi.

Predajňa COOP Jednota zatvorená

Predajnňa COOP Jednota Timoradza oznamuje občanom, že v dňoch od 15.07.2019 do 22.07.2019 bude predajňa zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky
Dňa 23.07.2019 bude predajňa otvorená do 11:30 z dôvodu návštevy lekára.
Ďalej upozorňuje zákazníkov, že pondelky budú bývať zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie

Zisťovanie EHIS

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS). Cieľom zisťovanie EHIS je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zber údajov, ktorý prebieha podľa harmonizovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, medzi nimi je aj Timoradza.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019

V tomto období vybrané domácnosti navštívi Zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohoto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne na potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 033/ 746 02 92 – Ing. Zuzana Kolárovcová

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Timoradza

 

V súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Timoradza

vyhlasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Timoradza, ktorým je 08. júl 2019 o 17:00 hodine.

 

Kandidát  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  obce  musí  odovzdať písomnú prihlášku  najneskôr do 24. júna 2019 do 15.00 hod. na adresu:

Obec Timoradza

Timoradza 1

956 52

v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Timoradza – neotvárať“

 


Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:

1. ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie s maturitou

Ďalšie podmienky:

 • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
 • bezúhonnosť
 1. Náležitosti písomnej prihlášky:
 2. a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje,
 3. b) štruktúrovaný profesijný životopis,
 4. c) úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 5. d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ( podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.)
 6. e) písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby obce v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce.
 7. f) informáciu o tom, či ku dňu konania volieb kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

 • Pracovný pomer hlavného kontrolóra bude uzavretý na 10% úväzok pracovného času.
 • Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov.
 • Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 01.08.2019.

 

V Timoradzi, dňa 10.06.2019

 

                                                                                                                                                        ………………………………..

                                                                                                                                                           Ing. Juraj Krajčík

                                      starosta obce

Výberové konanie

Obec Timoradza, Timoradza 1, 956 52, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Timoradzi

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • pedagogická prax najmenej 5 rokov
 • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

 

Ďalšie predpoklady:                                                          

 •  znalosť školskej legislatívy
 • osobné a morálne predpoklady
 • komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti
 • občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (fyzická, psychická)

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

 

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2019

 

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • úradne overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • návrh koncepcie rozvoja Materskej školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášku (žiadosť) do výberového konania spolu s  dokladmi treba doručiť v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – neotvárať“ do 28.6.2019 do 15:00 hod. osobne alebo písomne na adresu: Obec Timoradza, Timoradza 1, 956 52.

 

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámený prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

V Timoradzi, dňa 29.05.2019                                                                                         Ing. Juraj Krajčík, starosta obce

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

Počet zapísaných voličov v zozname voličov 429
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 98
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 98
Počet platných odovzdaných hlasov 97
Účasť 22,84%

Poradie politických strán
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko       20 hlasov
Smer – sociálna demokracia                           16 hlasov
Koalícia PS a SPOLU občianska demokracia 14 hlasov
Kresťanská demokracia – Život a prosperita     7 hlasov
SNS                                                                   7 hlasov
SME RODINA – Boris Kollár                             5 hlasov
OĽANO                                                              5 hlasov
Národná koalícia                                                5 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie                        4 hlasy
Sloboda a solidarita                                           4 hlasy
DOMA DOBRE                                                  3 hlasy
Kresťanská únia                                                 3 hlasy
DOPRAVA                                                          2 hlasy
Strana zelených Slovenska                               1 hlas
Koalícia KSS, VZDOR – strana práce               1 hlas