Author: obectimoradza

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Bánovciach nad Bebravou v súlade  s § 21, písm. o)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2, ods. (1) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou

 

od 12:00 hodiny 18. apríla 2019 do odvolania

 

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám sa podľa § 14, ods. (2),  písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad.
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

 

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í   najmä:

 

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určí vyhliadkové teréne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
 2. vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Bánovciach nad Bebravou

 

pplk. Ing. Jaroslav Šlosár

v.r.

Fotografická súťaž MAS SV

MAS Strážovské vrchy, ktorej členom je aj naša obec, vyhlasuje prvý ročník fotografickej súťaže,  ktorá nesie názov “Najlepšia fotografia z územia MAS SV”.

 

Súťažíme v kategóriách:

 1. Naša príroda
 2. Naši ľudia
 3. Naše tradície
 4. Naša budúcnosť
 5. Naše naj
 6. Život v našej MAS
 7. Naše kroje

 

Do tejto súťaže sa môže zapojiť každý kto dovŕšil vek 15 rokov.

Veľkosť zaslanej fotografie musí byť minimálne 1 MB. Menší formát  nezaraďujeme do súťaže!

 

Fotografie môžete zasielať od 17.04.2019 do 10.05.2019 na adresu  miticka@mas-sv.sk,                do predmetu uveďte fotografická súťaž.

Nezabudnite uviesť názov fotografie, meno autora a kategóriu, do ktorej chcete fotografiu zaradiť.

 

Po tomto termíne uverejníme fotografie na facebookovom profile MAS Strážovské vrchy a VY budete môcť hlasovať za fotografiu, ktorá sa Vám najviac páči. Počet “like” rozhoduje.

 

V každej kategórii budú určené prvé tri miesta, ktoré budú ocenené a víťazi po súhlase autora  budú reprezentovať náš región v celoslovenskej fotografickej súťaži regiónov.

 

Hlasovanie o víťazoch každej kategórie prebieha cez FB NSRV SR. (O tom Vás budeme informovať).

 

Hlasovanie o absolútnom víťazovi bude prebiehať fyzicky na výstave AGROKOMPLEX 2019 v Nitre v stánku NSRV SR v pavilóne F.

 

ZAPOJ SA AJ TY!

P o z v á n k a na 02. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

Starosta obce TIMORADZA


P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

02. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční

dňa 15.04.2019 (pondelok) o 18:00 hod.

na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie návrhu VZN č. 1/2019 o podmienkach držania psov na území obce
Timoradza
3. Schválenie čerpania z rezervného fondu
4. Diskusia
5. Záver

Ing. Juraj Krajčík
starosta obce

Výsledky volieb prezidenta v Timoradzi

Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 430
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 249
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 249
Počet platných hlasov – 248

1. Béla Bugár Ing.                             6
2. Zuzana Čaputová Mgr.                67
3. Martin Daňo                                   3
4. Štefan Harabin JUDr.                   25
5. Eduard Chmelár doc. Mgr., PhD. 11
6. Marian Kotleba Ing. Mgr.              40
7. Milan Krajniak Bc.                          6
8. József Menyhárt PaedDr., PhD.    –
9. František Mikloško RNDr.             11
10. Robert Mistrík Dr. Ing.                 –
11. Maroš Šefčovič JUDr., PhD.       74
12. Róbert Švec Mgr.                         1
13. Bohumila Tauchmannová Ing.     1
14. Juraj Zábojník Dr. Ing., PhD.       3
15. Ivan Zuzula RNDr., CSc.             –

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019

 1.    Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2.    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3.    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4.    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5.    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6.    Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7.    Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8.    František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 9.    Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 10.    József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 11.    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12.    Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13.    Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14.    Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15.    Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava