Author: obectimoradza

Rokovanie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční

dňa 22.06.2017 (štvrtok) o 17:00 hod.

na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016
3. Schválenie použitia prebytku hospodárenia
4. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2016
5. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017
6. Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na asfaltovanie miestnej komunikácie
7. Schválenie 1. návrhu úpravy rozpočtu na rok 2017
8. Schválenie predbežného súhlasu na odpredaj časti pozemku na výstavbu trafostanice pre Západoslovenskú distribučnú a.s.
9. Schválenie vyradenia a predaja motorovej kosačky (rok výroby 2005)
10. Založenie klubu dôchodcov
11. Schválenie zníženia limitu na univerzálnom úvere zo 65 000,00€ na 45 000,00€.
12. Zmena správcu ČOV
13. Podanie majetkového priznania
14. Záver

Ing. Juraj Krajčík
starosta obce

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná a.s. upozorňuje občanov, že dňa 22.06.2017 od 08:00 do 11:30 bude v časti obce Timoradza prerušená dodávka elektrickej energie. Žiada občanov, aby urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadne vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy v zmysle §31 ods. 1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení nezodpovedá.

Plánovaná odstávka elektriny bude na uliciach od družstva po Materskú školu a od RD Cibulových po RD Daniela Mikuša – ako je znázornené na mapke

Opatrenia na likvidáciu burín

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje občanov na dodržiavanie ustanovení §§ 1-3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z.z. a ustanovenie §3 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
Upozorňujeme občanov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Krádeže a podvody na senioroch

V posledných dňoch bol v okrese Bánovce n/B zaznamenaný pohyb osôb, zaoberajúcich sa krádežami finančnej hotovosti, cenností ako aj podvodmi na starších a prestarnutých občanoch. Podozrivé osoby obdobne ako v minulosti sa kontaktujú buď telefonicky, alebo osobne a predstavujú sa ako pracovníci, zástupcovia rôznych inštitúcii /soc. a zdravotnej poisťovne, červený kríž, pracovníci elektrárni) pričom poškodeným osobám, uvedú, že im vracajú napr. preplatok, ponúkajú zdravotnícke pomôcky, chcú vyplniť rôzne falošné hárky a pod. pričom využijú nepozornosť poškodeného a okradnú ho priamo v jeho byte, dome, bez toho že by poškodený okamžite na túto skutočnosť zareagoval.
Z uvedeného dôvodu žiadame občanov aby v prípade zistenia akýchkoľvek informácii týkajúcich sa týchto protiprávnych konaní ihneď kontaktovali PZ na:
– tiesňové volanie 158
– stálu službu OO PZ tel. 0961 21 3755
– osobne na OR PZ Bánovce nad Bebravou ul. Školská 769/27
Okresné riaditeľstvo PZ
plk. Mgr. Miloš Šagát

Zber použitých náplní do tlačiarní

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na obecnom úrade. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
c4f_letak_nesbirame_2016_sk_n01

Opotrebované pneumatiky

Opotrebované pneumatiky od 01.01.2016 bude možné bezplatne odovzdať už len u prevádzkovateľov pneuservisov. Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. týmto zaväzuje výrobcov a distribútorov pneumatík zabezpečiť bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík cez predajné miesta.