6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza

Starosta obce TIMORADZA

P o z v á n k a

            V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Timoradza,

ktoré sa uskutoční

dňa 04.12.2019 (streda)  o 16:00 hod.

na balkóne kultúrneho domu v Timoradzi.

 

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Prezentácia projektu Roots & Shoots
  3. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku na parcele C 757/3
  4. Žiadosť o odkúpenie časti parciel 1759 a 1793/112
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
  6. Návrh zmeny rozpočtu a návrh rozpočtov na roky 2020, 2021 a 2022
  7. Návrh VZN 3/2019
  8. Odmeny poslancom a členom komisií za rok 2019
  9. Diskusia
  10. Záver

 

 

 

 

                                   Ing. Juraj Krajčík

                                    starosta obce