Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Timoradza

 

V súlade s § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Timoradza

vyhlasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Timoradza, ktorým je 08. júl 2019 o 17:00 hodine.

 

Kandidát  na  funkciu  hlavného  kontrolóra  obce  musí  odovzdať písomnú prihlášku  najneskôr do 24. júna 2019 do 15.00 hod. na adresu:

Obec Timoradza

Timoradza 1

956 52

v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra obce Timoradza – neotvárať“

 


Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:

1. ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie s maturitou

Ďalšie podmienky:

 • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
 • bezúhonnosť
 1. Náležitosti písomnej prihlášky:
 2. a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje,
 3. b) štruktúrovaný profesijný životopis,
 4. c) úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 5. d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ( podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.)
 6. e) písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške podľa § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby obce v súvislosti s voľbou hlavného kontrolóra obce.
 7. f) informáciu o tom, či ku dňu konania volieb kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

 • Pracovný pomer hlavného kontrolóra bude uzavretý na 10% úväzok pracovného času.
 • Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov.
 • Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 01.08.2019.

 

V Timoradzi, dňa 10.06.2019

 

                                                                                                                                                        ………………………………..

                                                                                                                                                           Ing. Juraj Krajčík

                                      starosta obce